Правопис складених назв виробничих, наукових та культурних об єктIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12597


Правопис складених назв заводiв, фабрик, виробничих обєднань, пiд приємств, установ, а також науково- навчальних закладiв, кiнотеатрiв, те атрiв, паркiв культури та вiдпочинку пiдпорядкований таким правилам:
I.Якщо пiдприємство, установа, зак лад i т.iн. мають символiчну
назву, номер чи носять чиєсь iмя, то ïх можна писати
повнiстю або скороче но. При цьому в повних назвах по чаткове слово
та перше слово взятоï в лапки символiчноï (умовноï) на
зви, iмя тощо пишуться з великоï лiтери, а всi iншi слова з
малоï: Республiканське виробниче обєдна ння Полiграфкнига,
Украïнсько- канадське спiльне пiдприємство Кобза, Н
ацiональна наукова бiблiотека iменi В. I. Вернадсько- го, Н
ацiональний академiчний театр опери та балету iменi Та раса Ш
евченка, Киïвська середня школа М I 70. У скорочених назвах
перше слово звичайно пишеться з малоï лiтери: житловий
кооператив Наука, спортивне товариство Аван гард, стадiон Динамо, ан
самбль пiснi й танцю iменi П.Вiрського, середня школа 7, виробниче
обєднання Кристал. Примiтка. Якщо скорочена назва вжи
вається замiсть повноï (на вивiсках, етикет ках тощо), то
ïï початкове слово пишеться з великоï лiтери:
Кооператив Наука, Середня школа 7.
2. Перше слово власних назв ака демiй, iнститутiв, кiнотеатрiв, му
зеïв, паркiв культури та вiдпочин ку тощо пишеться з
великоï лiте ри, незважаючи на те, що воно є родовим
позначенням: Кiнотеатр Киïвська Русь, П а лац урочистих подiй,
Книжкова палата, Клуб метробудiвцiв, Дер жавний музей
украïнського обра зотворчого мистецтва, Нацiона льний музей
лiтератури Украïни, Парк культури ш. М. Рильського, Iнст ит ут
фiлологiï Киïвського нацiонального унiверситету iменi Т.
Шевченка.
3. З великоï лiтери пишеться перше слово складених назв типу:
Киïвський будинок мод, Львiвський палац одруження. Примiтка.
Якщо до складу найменуван ня установи входить словосполучення, яке
може виступати як самостiйна назва уста нови (без початкових слiв),
то воно пишеть ся з великоï лiтери: Оперний театр (вiд
Нацiональний ака демiчний театр опери та балету iменi Та раса
Шевченка), Третьяковська галерея (вiд Державна Третьяковська
галерея).

Правопис складених назв виробничих, наукових та культурних об єктIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12597