Правопис прийменникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13112


1. Прийменники як службову части ну мови з повнозначними словам пишемо
окремо: у лiсi, на полi, до тебе, при менi-
2. Складнi прийменники пишемо разњ понад (по+над), попiд, помi'^њ за,
попри, посеред, поперед, поб 290 i Гоаматика: морфологiя, синтаксис
задля, заради, навколо, наприкiн цi, услiд, унаслiдок, назустрiч. З
Складнi прийменники, першою частиною яких є з (iз), пишемо че
рез дефiс: iз-за, з-пiд, з-над, з-посеред, з-помiж, з-промiж, з-
посеред, з-попiд, з-понад.
3.Складнi похiднi прийменники, ут воренi вiд iменникiв та приймен никiв
i прислiвникiв з прийменни ками, пишемо окремо: у звязку з, на
вiдмiну вiд, у вiдповiдь на, слiдом за, вiдповiдно до, залежно вiд,
незважаючи на, у напрямку до, пiд час, у силу, на чолi, в результатi
(але внаслiдок).
4. Iнодi для милозвучностi мовлення до прийменникiв, що закiнчують ся
на приголосний, додаються го лоснi i або о: передi(о) мною, пiдi(о),
зi сходу, iз хвилюванням, зо три днi.

Правопис прийменникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13112