Правопис присвIйних займенникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12916


1.3а зразком займенникiв мiй (моя моє, моï) вiдмiнюються
займенни ки твiй, свiй.
2. Займенники наш , ваш вiдмiню ються, як прикметники твердоï
групи (зелений), ïхнiй мякоï (синiй). Присвiйнi займенники
його, ïï, ïх за граматичною формою збiгаються з
родовим вiдмiнком займенникiв 3-ï особи (вiн, вона, вони,
воно). РОЗРIЗНЯЙТЕ! Особовi Присвiйнi Його (кого?) знають исi Його
(чиï?) вiршi цiкавi; //'(кого?) щиро привiтали IТ(чиï?)
очi карi; Ми зустрiли (кого?) ïх Ьс (чиï?) плани
здiйсненi. Займенники його, ïï, ïх незмiню ванi
слова, що мають постiйну ознаку роду i числа: його долi, його долю;
ïï долi, в ïï долi; ïх доля, в ïх
долi. УВАГА! Займенник ïх у присвiйному значеннi вживаєть
ся рiдко. Стилiстична порада: краще вживати займенник ïхнiй:
ïхнiй вiдпочинок, ïхн я поïздка, ïхнє
захоплен ня, ïх н i знайомi. _ У реченнi присвiйнi займенники
найчастiше виступають у ролi озна чення, зрiдка складеного iменного
присудка. Люди, люди! Я ваш брат, Я для вас рад жити, Серця свого
кровю рад Ваше горе змити.
I. Франко.

Правопис присвIйних займенникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12916