, без-, воз-, через- orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12585


Кiнцевий приголосний цих пре фiксiв вимовляється по-рiзному за лежно вiд початкового звука коре ня: чiтко й виразно (безiменний, розораний, безводний, безграмот ний, розбитий) або ж уподiбню ється шиплячому чи свистячому кореня (розшумiтися, розчарува тися, розчинитися, розступити ся; безсмертя, безсумнiвно, без шумно, безцiльно). Префiкси роз-, без-, воз-, через- завжди пишуться з кiнцевим з- (за морфологiчним принципом): розквiтати, розпалити, розхва лити, розчистити, розмiстити; безкорисливий, безкраïй, безснiж ний, беззахисний, безжирний; возвеличити, воздати, воззєднати; черезплiчник, черезсiдельник. Фонетичний варiант префiкса роз- розi-: розiграти, розiгнути, розiрвати, розiбрати, розiдрати. Правопис префiксiв вiд-, пiд-, над-, понад-, перед-, мiж-, об-
1. Кiнцевий дзвiнкий приголосний цих широковживаних в украïн ськiй
мовi префiксiв на письмi не змiнюється: вiдсвяткувати,
пiдïжджати, пiд пис, надземний, понадхмарний, передчасний,
передплiччя, перед- зим'я, передчуття, передмiстя, мiжгалузевий, мiж
планетний, об пекти, обсмажити, обтрусити. Примiтка. Префiкс пред-
старосло вянського походження й тому вживається в словах з
вiдповiдним вiдтiнком у значеннi: предтеча, предводитель, предстати,
предковiчний.
2. Задля милозвучностi префiкси мо жуть видозмiнюватися: вiд од-, одi-
(оддати, одiбрати); пiд- пiдi- ( пiдiйти, пiдiгнати, пiдiбрати );
об- обi- (обiлляти ); мiж межи- (межирiччя, межи гiря i мiжгiря, меж
иплiччя). УВАГА! У мовi художньоï лiтератури вони виступають
паралельно: вiдпливає i одпливає, вiд п о чи ти i
одпочити, вiд д ати i од д ати. У науковiй та спецiальнiй лiтературi
вживається тiльки префiкс вiд-.

, без-, воз-, через- orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12585