, при-, прI- orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12587


1. Префiкс пре- вживають на позна чення збiльшеноï мiри ознаки. Вiн
рiвнозначний семантицi слова дуже: премилий (дуже милий), премуд рий
(дуже мудрий), премудро, пре мудрiсть, преболючий. УВАГА! Iнодi для
пiдсилення вираження якостi вжива ють ще слово без префiкса: дивний-
предивний, Орфографiя бiлий-пребiлий, д а л е к о — п р е д ал
е к о , гаряче- прегаряче, цiкаво-прец iкаво. Такi складнi при кмети
ики й прислiвники пишемо через дефiс. Крiм того, префiкс пре- пишемо:
у словах: презирливий, презирство; у словах старословянського по
ходження: преосвященний, пре велебний, преподобний.
2. Префiкс при- вживається на позна чення наближення,
приєднання або неповноти чи результату дiï: прибути,
прибiгти, прилетiти, приклеïти, прибудувати; присолити,
приморозити, при крити, присiсти, пригубити; приборкати, привязати;
а також у похiдних вiд них сло вах: прит улок, пристрiй, при чал,
прибуття, прикраса, приваб ливо, примружливо, привчивши,
пристаркуватий, привялений. Префiкс при- пишемо в прикметни ках,
утворених вiд iменникiв iз прийменником при, та в похiдних вiд них
словах: при Карпат ах прикарпат ський, Прикарпаття; при Днiпрi
приднiпровський, Приднiпровя; при Чорному морi причорно морський,
Причорноморя; при кордонi прикордонний, прикордонник; при мiстi
примiський; при вокзалi привокзальний. привiльний прихорош итись
прибiли ти притихлий п р и ста р ку в а ти й (не дуже старий)
РОЗРIЗНЯЙТЕ! превiльний прехороший пребiлий п р ети х и й п р е с та
р и й (дуже старий) ЗАПАМЯТАЙТЕ! Правопис слiв iншомовного
походження, у яких пре- i при- не с префiксами: Пишемо пре- Пишемо
при- презид ент президiя преам була п р е зе н та ц iя п р е т е н з
iя п р е р о гати ва прец ед ент п р е те н д е н т п р ей скур ан т
та iн. привiлей п р и м iти в призер призма п р и м ат примула
примадонна принцип та iн.
3. Префiкс прi- пишемо тiльки в трьох словах: прiрва, прiзвище,
прiзвисько. Правопис префiкса пере- Префiкс пере- має значення
по-iн шому, наново, через кого чи щось i завжди пишеться з двома го
лосними е: перечитати, перебiгти, переймену вати, перебiльшувати,
перелiт, перешкода, перехрестя, переправа. РОЗРIЗНЯЙТЕ! Вiд префiкса
пере- треба вiдрiзняти частинку пери- в словах iншомовного
походження, яка не є префiксом: 93 п е р и ка р д и т п е р и
п е тiя ; п ер и м етр периф ерiя; перископ периф раз.

, при-, прI- orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12587