Правопис префIксIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12581


Уживанi в украïнськiй мовi пре фiкси можна умовно подiлити на двi групи:
1. Префiкси, як i не мають правопис них особливостей (пишемо так, як
вимовляємо). Серед них: пра—- пралiс, прадiд; за—-
заспiвати, забагато; по——-помандрувати, помрiяти; ви——-
вигадат и, виграти; най найвищий, найближчий та iн.
2. Префiкси, правопис яких зумов лений певними орфографiчними
правилами. До них належать тi, що закiнчую ться на приголос ний i,
залеж но вiд початкового звука кореня, вимовляються по- рiзному, та
преф iкси, правопис яких розрiзняєм о за смисловим значенням.

Правопис префIксIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12581