вIдносних займенникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12930


1.При вiдмiнюваннi займенникiв хто, що форми непрямих вiдмiнкiв
творяться вiд iнших основ: хто кого, кому; що чого, чому-
2. Займенники який, котрий вiдмi нюються як прикметники твердоï
групи.
3. Займенник скiльки вiдмiнюється, як числiвник два.
4. Займенник чий має власний зразок вiдмiнювання. ——-
—————————&mda-
sh;—————————&-
mdash; «УВАГА! Вiдносний займ енни к щ о збiгається за
написан ням i звучанням зi спол учником щ о, який теж з
єднує пiдрядне речення з головним. 230 Гоаматика:
морфологiя, синтаксис Як же ÏХ розрiзнити? Якщо можна слово щ о
замiнити синонi- м|чНим йому який, то це займенник. Коли ж т а к а
замiна не можлива, то це сполучник: Благословеннi наш i ненi, Що
(якi) в круговерт i цiй шаленiй Нас проводжали на зорi. Л. Забаш т
а. Як не любити робот и розум ноï, Працi, що (я ка ) д ух
веселить. М. Рильський. Говорять, що м ат ерi сльози гарячi i тверде
мiцнеє камiння проймають (Л еся У краïнка). Прощай мiй
зошите! Спасибi тобi, друж е, шо т и думок м оïх не вiдцурався
( В . Симоненко).

вIдносних займенникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12930