Правопис IменникIв III вIдмIни orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12805


1. Iменники III вiдмiни на групи не подiляються. Гр аматика: морфологiя,
2 родовий, давальний i мiсцевий вiдмiнки однини мають однотипнi
закiнчення -i: галузi, солi, осi, (при) вiст i, (на) осi, (у) тiнi.
3, у багатьох словах вiдбувається чергування голосних о, е (у
вiдкри тих складах) з i (у закритих): якiсть якост i; нiжнiсть
нiжностi; рiч речi; пiч печi.
2. В орудному вiдм iнку однини важливi орфограми: подовження
приголосних перед закiнченням -ю (сiллю, м iддю , розкiш ш ю ,
галуззю , памят т ю , а к в а р е л л ю ) або ж його вiдсутнiсть
(приголосний не мiж голосними): радiстю, повiст ю , корист ю, муж
нiстю, ж овчю, К ерчю . Пiсля губних перед йотованими ставимо
апостроф: любовю, кров'ю , верф ю, м ат iрю. ”Iменник м ат и в усiх
вiдмiнках (крiм називного i кличного одни ни) набуває суф
iксiв -ер, -iр. У родо вому множини має закiнчення -iв. Решта
iменникiв у родовому мно жини має закiнчення -ей: пњстатей,
подорож ей, тiней, дiа- гњналей, област ей. 7-УДавальному, орудному,
мiсцево му вiдмiнках множини вiдповiдно Унiфiкованi закiнчення -ам
(-ям), йЛiи {-ями), -ах (ях): ^стрiчам, п у т я м , м азя м , пiс-
Нялi; зуст рiчам и , пут ям и, мазя ми, тiнями; при зустрiчах, (на)
путях, (у) мазях, (у) тiнях.

Правопис IменникIв III вIдмIни orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12805