Правопис дIєслIвних суфIксIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13042


1. Суфiкс -ува- ( юва ) пишемо в дiєсловах: керувати, бракувати,
товаришу вати, учителювати, днювати. У похiдних словах
(вiддiєслiвних iменниках та дiєприкметниках) суфiкс -ува-
( юва ) пишемо тодi, коли на перший голосний цього суфiкса не
падає наголос: вивершувати вивершування, вивершуваний;
очiкувати очiкування, очiкуваний; пiдсинювати пiдсинювання,
пiдсинюваний. Якщо ж на перший голосний падає наголос, то
пишемо -ова-: друкувати друкування, але: друкований; малювати
малювання, але: мальований; пiдпорядкувати пiдпорядкуван ня, але:
пiдпорядкований.
2. У суфiксi -овува- перший голосний завжди наголошений: завойовувати
завойовування, завойовуваний; скуповувати скуповування,
скуповуваний. УКРАÏНСЬКА МОВА
3. Дiєслова iншомовного походжен ня, що мають у мовi-джерелi су
фiкс -iр-, в украïнськiй мовi втра чають його в усiх формах:
загiтувати загiтований; iнформувати iнформований; сконструювати
сконструйований. Але в окремих словах для усунен ня небажаних
омонiмiв суфiкс -iр- (пiсля д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р -ир-)
зберiгається: буксирувати (бо є буксувати); парирувати
(бо є парувати); репетирувати (бо є репетувати);
полiрувати (бо є полювати). Суфiкс -iр- (-ир )
уживається й у дiєсловах типу котирувати, лавi рувати,
марширувати, пiкiрува ти, третирувати.

Правопис дIєслIвних суфIксIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13042