Правопис дIєслIв теперIшнього часу при дIєвIдмIнюваннI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13026


1 .У 3-iй особi однини дiєслова I дiєвiдмiни мають
закiнчення -е (є), а II дiєвiдмiни——ить
(ïт ь ).
2 .Закiнчення 1-оï особи множини може скорочуватися (така форма
вживається рiдко): Затиснем бiль рукою… Посiємо
жита над мерзлотою. Розбудим фей. Народимо дiтей.
I. Жиленко. З.В особових формах дiєслiв вiд бувається
чергування приголосних основи iнфiнiтива: г, з * ”ж; к ,т * ч; х, с
* ш; ск, ст * щ; д * дж; зд -* ждж: берегти бережу, бережемо; каза
ти кажу, кажем; плакати плачу, плаче; свiтити свiчу; ко лихати
колишу, колишемо; про сити прошу; мостити мощу; садити саджу;
ïздити ïжджу. У дiєсловах I дiєвiдмiни
чергуван ня приголосних вiдбувається в усiх особах: берегти
бережу, бережеш, береже, бережемо, бережете, бережуть; плескати
плещу, плещеш, пле- Ще, плещемо, плещете, плещуть. У Дiєсловах
II дiєвiдмiни чергуван ня приголосних вiдбувається лише
в 1-iй особi однини: ходити ходжу, ходиш, ходимо, ходите, ходять;
мастити мащу, мастиш, мас тить, мастимо, мастите, мастять.
4. У дiєсловах з кiнцевим губним основи (б, п, в, м, ф) у 1-iй
особi однини та 3-iй особi множини зявляється л : ловити
ловлю, ловлять; любити люблю, люблять; ломити ломлю, ломлять;
графити графлю, графлять.
5. Чергування голосних о а, е i,е и в коренях дiєслiв: допомогти
допомагати; мести вимiтати;вмерти вмирати.
6. Суфiкс основи iнфiнiтива -ува- ( юва-) в особових формах теперiш
нього часу втрачає -ва: сумувати сумую, сумуєш,
сумує. УВАГА! Щ об не помилитися в написаннi дiєслiв на
-шся, -ться, користуйтесь питаннями. Якщо в питаннi є м
‘який знак, то й у дiєсловi пишемо м'який знак, якщо
нема не пишемо. Турбуються що роблять? Турбуєшся що робиш?
Милуються що роблять? Милуєшся що робиш?

Правопис дIєслIв теперIшнього часу при дIєвIдмIнюваннI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13026