Правопис дIєприслIвникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13062


1.У дiєприслiвниках недоконаного виду в суфiксi завжди пишемо и (
учи, -ючи, -ачи, -ячи), на вiдмiну вiд дiєприкметникiв, якi
мають закiнчення називного вiдмiнка множини i: вiдповiдаючи на
питання, скиг лить лiтаючи, тiкав ревучи; сяючi обличчя, лiтаючi
моделi, ревучi мотори, палаючi променi.
2. Частку не з дiєприслiвниками зав жди пишемо окремо, крiм тих,
що без не не вживаються (як i дiєслова): нехтуючи, ненавидячи,
нездужаючи, неволячи; у дiєслiвному префiксi недо-, який
указує на неповноту дiï: недобачаючи, недочуваючи,
недоïдаючи; А зорi падають i гаснуть, Не долетiвши до землi.
275 УКРА ÏНСЬКА МОВА Невже i я отак завчасно Впаду, погасну,
промину. До душ людських не докричавшись, ïх не розкривши
таïну? Б. Мозолевський. У тих випадках, коли дiєприслiв
ники втрачають здатнiсть керувати залежними словами, вони перехо
дять у прислiвники. Таке явище називають адвербiалiзацiєю.
Порiвняймо: Читати книжку, лежачи на диванi. Читати книжку лежачи. У
першому реченнi лежачи дiєприслiвник, тому що при ньому
є залежне слово на диванi. У другому реченнi лежачи
прислiвник, бо при ньому немає залежних слiв. Найчастiше
адвербiалiзуються дiє прислiвники теперiшнього часу недо-
конаного виду: Вiн плакав стоячи. Спiвають iдучи дiвчата. Радiли
встаючи люди. Прислiвники дiєприслiвникового походження, як
правило, стоять пiсля означуваного дiєслова-присудка i на
письмi не вiдокремлюються комами.

Правопис дIєприслIвникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13062