Правопис числIвникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12984


1.У числiвниках п ят ь, шiсть, вiд девяти до двадцяти i тридцять у
називному та знахiдному вiдмiн- ках у кiнцi ставимо мякий зн ак:
девять, сiмнадцять, двадцять.
2. У непрямих вiдмiнках пiсля мя* ких приголосних перед о в числiв
никах пят ь, шiсть, вiд девяти двадцяти, т ридцят ь, три, чогпи ри,
вiд пятдесяти до вiсiмдесят 244 Граматика: морфологiя, синтаксис
пишемо мякни знак: п'ятьох, ш iст ьох, вiсiм десят ьох, девят ьом,
два дц я т ьо м , трьома, сiмдесятьома, чот ирьох, але: чотирма.
3. Назви десяткiв 5 0 -8 0 та сотень 500-900 пишемо без мякого знака в
серединi слова: пятдесят, ш iст десят , п ятсот, шiстсот, д евят сот
.
4. У числiвнику ш iст надцят ь спро щення на письмi не
вiдбувається.
5. При твореннi складних слiв чи слiвниковi основи двох-, трьох-, чо
тирьох- вживаємо: коли друга частина слова почи нається
з голосного: двохакт ний, т рьохелемент ний, чотирьохадресни й ,
але: двохярусн и й i двоярусний; при твореннi будь-яких порядко вих
числiвникiв: двохм iльй он ни й, т рьохт исяч ний, чот ирьохсот ий;
У складних прикметниках з декiль кома числiвниковими основами: двадц
ят идвохповерховий, сiмде- сят ит рьохрiчний. Числiвниковi основи
дво-, три-, чо тири- вживанi, коли друге слово починається на
приголосний: дворазовий, т ри ден н и й , чот ири рiчний. I 7.
Кiлькiснi числiвники, якi є пер шою частиною складних слiв
(iменникiв, прикметникiв, при слiвникiв), уживаються у формi
родового вiдмiнка (шестиденка, восьмилiтнiй, семиразово, сорока
денний), за винятком числiвникiв 90 i 100, що зберiгають свою почат
кову форму (девяностолiття, сторiччя), та числiвника тисяча, пiсля
основи якого вживається сполучний голосний [о]: тисячоголосий,
тисячолiття.
6. Складнi порядковi числiвники, ос танньою частиною яких є компо
нент -сотий, -тисячний, -мiльйон ний, пишемо разом: двохсотий, двадцятисемитисяч-
ний, шестимiльярдний, сорока- деохмiльйонний, кiлькатисячний,
багатомiльйонний.
7. У складених кiлькiсних i порядко вих числiвниках кожен компонент
пишемо окремо: девятсот девяносто девять, девятсот девяносто
девятий; тисяча сiмдесят сiм, тисяча сiм десят сьомий.

Правопис числIвникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12984