Правопис часток orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13134


Частки зi словам и пишуться ра зом, окремо i через деф iс. Пишемо разом:
1. Ч астки де-, аби-, -сь, чи-, що-, як-, нi-, анi-, чим-: абиякий, аби
хт о, дечий, деколи, дедалi, щ ось, кот ри й сь, чимало, щ одня, щ
огодини, щ омит i, як найкращ е, я к н а й ви щ е, нiщо, анiхт о, а
н iск iл ьк и , чим далi, чим- скорiше. УВАГА! Якщ о частка щ о
стоïть пiсля слова, до якого вiдноситься, то вона пиш еться о к
р е м о : П оки щ о. л е д в е щ о. т iл ь ки щ о. д а р м а Мiй-
2. Частки би (б ), же (ж ), то (вка зiвна), ось, он у ск л ад i
сполучникi та iнш их часток: щоб, якби, авж еж , атож, аякже< таж,
отж е, м овби, немовби, к мовбит о, нiбит о, неначебт о. Частки ось
i он пиш ем о разом лиш6 в словах осьде, он де. А ле залежн вiд
вимови, ïх м ож н а писати и ремо: ось де, он де. 298
Граматика: морфологiя, синтаксис Пишемо через дефiс:
3 . Словотворчi частки будь-, небудь-, казна-, хтозна-, бозна-: будь-
хто, будь-як, що-небудь, де- небудь, коли-небудь, казна-який, казна-
скiльки, хтозна-коли, хто зна-де, бозна-де.
4. Модальнi частки -бо, -но, -то, -от, ”таки (у постпозицiï): скажи-
бо, стiй-бо, читай-но, тiль ки-но, пiдiйди-но, так-то, якби- то, отакий-
то, як-от, придумав- таки, вивчив-таки, все-таки. Примiтки.
5) Якщо мiж часткою та словом, до якого вона приєднується,
стоïть iнша частка або прийменник, то всi три слова пишемо
окремо: хтозна з ким, казна в чому, будь на якому, будь для чого,
хто б то, кому б то, iди ж бо, якби ж то, все ж таки, хтозна й хто.
I все ж таки: в началi було Слово! I все ж таки: начальний Дух
Любов!
. Маланюк.
2. Якщо частка таки стоïть перед сло- вомi яке пiдсилює, то
ïï пишемо окремо: таки зробив своє, таки повернувся,
та ки написав роботу, таки зекономив. ~ РОЗРIЗНЯЙТЕ! Частка то може
писатися по-рiзному: а) як вказiвна окремо: Два кольори м оï,
два кольори: Червоне то любов, а чорне то журба. Д . Павличко. б) як
пiдсилювальна через дефiс: Усе мине, усе пройде, Томи-то й сердитись
не варто. В. Полiщук. в) як словотворча разом: немовбито,
неначебто.____________________ Пишемо окремо. Частки, якi тво рять
форми слiв або уточнюють змiст цiлого речення.
3. Частки же (ж), вказiвнi то, ось, он: заспiвай же, зрозумiйте ж, хiба
ж, невже ж, адже ж, як же бути, як же не любити, що то за, чи то
так, ось коли, ось як, он який, он куди.
4. Формотворчi частки хай, нехай, бо дай, би, б: Нехай не ятрять
прикрощi душi, Нехай квiтує щирiсть помiж нами! М. Лукiв. Коли
б так ось тепло в нашi душi текло, Якi щедрi були б ми й щасливi. М.
Нагнибiда. земле втрачена, явися Бодай у зболеному снi, 1 лазурово
простелися, I душу порятуй менi. В. Стус.

Правопис часток orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13134