Правопис архаÏчних дIєслIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13032


1. Дiєслова на -вiсти без префiкса Не вживаються.
2. У сучаснiй мовi форми доповiдять розповiдять уживають рiдко. Частi
ше використовують описовi форми: дадуть вiдповiдь, зроблять допо
вiдь, розкажуть.

Правопис архаÏчних дIєслIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13032