Правопис orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12873


1.У прикметниках мякоï групи в непрямих вiдмiнках (крiм знахiД'
Грама тика: морфологiя, синтаксис ного й орудного) виступають тi са мi
закiнчення, але пiсля попе реднього мякого приголосного, що на письмi
позначається м яким знаком (пор. чорного i синього, чорною i
синьою). Якщо основа прикметника закiнчується на то мякий знак
не ставиться, а графiч но цей звук основи передається ра зом з
голосним закiнчення буква ми я, ю є, ï: безкраïй,
безкрає (пор. у фонетич нiй транскрипцiï у швидкому темпi
мовлення: [беискра]iï], [беискра]е]).
2. У знахiдному вiдмiнку однини прикметники чоловiчого роду мо жуть
мати залежно вiд форми iмен ника закiнчення називного (неiсто та)
або родового (iстота) вiдмiнка: бачу малий кущ i малого хлопчика.
3. Прикметники мякоï i твердоï груп чоловiчого i середнього
роду в мiсцевому вiдмiнку однини мають паралельнi закiнчення -ому та
-iм: на темному i темнiм; на свiтло му i свiтлiм.
4. Тверда i мяка група прикметникiв жiночого роду мають однакову сис
тему закiнчень, причому закiнчен ня -я, -ю в називному i знахiдному
вiдмiнках мякоï групи вiдповiда ють закiнченням -а, -у
твердоï групи.
5. Якщо iменник стоïть у кличному вiдмiнку, залежний вiд нього
прик метник має форму називного: широкий Днiпре, рiдна матусю.
6. Прикметники iз складовою части ною на -лиций мають закiнчення,
властивi як твердiй, так i мякiй групам.
7. Субстантивованi прикметники ти пу черговий, майбутнє, минуле
вiдмiнюються, як прикметники твердоï чи мякоï групи. При
цьому однi з них змiнюються за родами й числом (хворий, хвора,
хворе, хво рi), iншi за вiдмiнками лише в межах певного роду
(майбутнє, майбутнього, майбутньому…).

Правопис orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12873