Правила переносу слIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12612


Нерiдко при написаннi доводиться переносити слова з рядка в рядок. Правила перенесення ґрунтуються насамперед на морфемнiй будовi слова та складоподiлi. Вони подiля ються на загальнi (орфографiчнi) i т ехнiчнi (повязанi з традицiями книгодрукування). Основне правило: слова з одного ряд ка в iнший переносяться за складами: кни-га, но-ве-ла, м у-зи-ка, ком-по- зи-тор, ба ро ко, ар х i т ек т у ра.

Правила переносу слIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12612