Пряма мова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13419


Прямою мовою називають чуже мовлення, передане дослiвно, з пов ним збереженням змiсту, форми та iнтонацiï. Слова, що вказують, кому нале жить пряма мова i як вона висловле на, називають словами автора. Авторська мова може вказувати, хто, коли й за яких обставин вимовив слова прямоï мови, називати дiю, яка супроводжувала цi слова, емоцiйний стан мовця або мету висловлювання. Опорними в авторськiй мовi най частiше виступають дiєслова: поду мати, мiркуват и, м ислит и, радит и, нагадати, повiдом ит и, зауваж ити, казати, спит ат и, учит и тощо: А де моя весн а? сама себе питаю. <(А де моя зоря? до себе говорю. В. Крищ енко. Всьому свiй час, своя пора є. Н а все є слуш ний час. I все, що родит ь ся, вмирає, сказав Екклезiаст (Д. Загул). Нерiдко на мiсцi дiєслова вжива ються iменники з вiдповiдною функ цiєю: слово, пропозицiя, вимога, ко манда, прохання, запитання, голос, вiдповiдь, думка, порада, наказ тощо: Сади ялиночку в гуртi: сама вона без подруг не ростиме, пораду дав менi розумний садiвник (М . Рильський). Буває так, що в авторськiй мовi не має слiв iз значенням мовлення, дум ки, почуття тощо: Смiються, плачуть соловï I бють пiснями в груди: Цiлуй, цiлуй, цiлуй Тi, знов молодiсть не буде! Олександр Олесь. Або: Вартуй! Вартуй! з Кирилiвськоï брами. Вартуй! Вартуй! вiд Киïвських ворiт. Л. Костенко. У реченнi з прямою мовою слова автора можуть займати рiзну по зицiю: стояти пiсля прямоï мови; стояти перед прямою мовою; стояти в серединi прямоï мови. Наприклад: Згадаймо давнiй переказ про двох будiвникiв. Одного чоловiка з тач- 431 УКРАÏНСЬКА МОВА кою, наповненою камiнням, запи тали: Щ о ти робиш? Та от звелiли возити камiння, я й вожу! вiдповiв вiн. А iцо ти робиш? запитали другого з такою самою тачкою. Я будую, вiдказав той. Бу дую собор святого Петра! Собор святого Петра в Римi стоïть зав дяки тому другому. Всi великi собори минулого це передусiм пам'ятки високого духу. Всi великi творiння Данте, Рафаеля, Серван теса, Шевченка це теж творiн ня не пера i пензля, а творiння духу ( . Сверстюк). УВАГА!
1. Пряму мову беруть у лапки.
2. У лапки беруть також знак питання, знак оклику,
три крапки, а крапку з комою виносять за лапки.
2. Якщо пряма мова мiстить знак питання, знак оклику, три крапки, то нi
крапки, нi коми пiсля них не ставлять.
3. Речення з прямою мовою це не складне ре чення. Пряма мова I слова
автора, пов'язуючись за змiстом та iнтонацiєю, утворюють
особливу синтаксичну конструкцiю конструкцiю з пря мою мовою. П р и
м iт к а .У мовознавствi є рiзнi думки з приводу того, як
розглядати таку мовну одиницю. Бiльшiсть науковцiв уважає
ïï складним безсполучниковим реченням, а дехто
розглядає як два простих.

Пряма мова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13419