ПрактичнI прийоми розрIзнення омонIмIчних сполучникIв I сполучних слIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13355


Лише три слова що, коли i як можуть бути i сполучниками, i сполуч ними словами. Що: , коли що можна замiнити вiдносни ми займенниками який, котрий то це сполучне слово: Я честь вiддам титану Прометею, Що не творив людей своïх рабами (який не творив…). Леся Украïнка. коли на що не падає логiчний наго лос то це сполучник. У реченнi Я знаю, що ти скажеш залежно вiд того, де зробити логiч ний наголос, що може виступати i сполучником, i сполучним словом: Я знаю, що (якесь повiдомлення) ти скажеш сполучне слово; Я знаю, що ти (а не хтось iнший) скажеш (а не промовиш) сполучник. Порiвняйте роль слова що i в таких реченнях: Пахнуть хлiбом слова, Що мене ïх навчила мати. Пахне хлiбом земля, Що дала менi сонце й крила. Д. Павличко. У першому реченнi що* спо лучник, у другому сполучне слово (яка дала крила). Коли: якщо коли приєднує пiдрядне ча су, умови то це сполучник; Смутно i сумно людинi (за якоï умови?), коли висихає i слiпне уя ва… (О. Довженко). якщо коли приєднує пiдрядне оз начальне, зясувальне то це сполучне слово: Як я люблю оцi години працi (якi?), коли усе навколо затиха (Леся Ук раïнка ). Як: коли як приєднує пiдрядне часу, умови, порiвняльне то це спо лучник: Розум без книжки, як птах без крил (Нар. те.) коли як приєднує пiдрядне з ясу вальне, способу дiï то це сполуч не слово: Книга вчить (чого?), як на свiтi жить (Нар. те.).

ПрактичнI прийоми розрIзнення омонIмIчних сполучникIв I сполучних слIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13355