ПовнозначнI (самостIйнI) частини мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12732


Iменник ( хто? що?) назви пред метiв у широкому розумiннi цього слова: радiсть, родина, осiнь, життя, син, сонце, казка, iм я, вибори. Живи, Украïно, живи для краси, Для сили, для щ астя, для волi!.. Шуми, Украïно, як рiднi лiси, Як вiтер в широкому полi. Олександр Олесь. Прикметник (який? чий?) назви ознак предметiв: рiдний, м удрий, пiвденний, без краïй, оксамитовий, темно-черво- Ний, художнiй, вiнницький, бать кiв, ведмежий, орлиний, шалений, схiднословянський. Любiть Украïну у снi й наяву, Вишневу свою Украïну, Красу ïï, вiчно живу i нову, I мову ‘ïï соловïн у. В. Сосюра. Числiвник (скiльки? котрий?) Назви кiлькостi або порядку пред метiв при лiчбi: два, пятдесят, четверо, кiлька, двi третi, пiвтори, третiй, три дцятий, трьохмiльйонний. тисячi дорiг, Мiльйон вузьких стежинок, тисячi ланiв, але один лиш мiй. В. Симоненко. Займенник (хто? що? який? чий? котрий? скiльки?) вказує на пред мет, ознаку, кiлькiсть, але не називає ïх: я, ми, вони, себе, твiй, наш, той, кожний, який, скiльки, хто-небудь, деякий, нiщо. Украïно моя, менi в свiтi нiчого не треба, Тiльки б голос твiй чути i нiжнiсть твою берегти. А. Малишко. Дiєслово (що робити? що зроби ти? ) назви дiй предметiв у часi або ïхнього стану: берегти, вiрити, розквiтати; по сiяти, зiбрати, заспiвати; мрiяти, молодiти, хвилюватись. I забудеться срамотня Давняя година, I оживе добра слава, Слава Украïни, I свiт ясний, невечiрнiй Тихо засiяє… Обнiмiться ж, брати моï, Молю вас, благаю! Т. Шевченко. Прислiвник (як? де? коли? куди? звiдки? у якiй мiрi?) назви ознак дiï, стану або iншоï ознаки: УКРА ÏНСЬКА МОВА читати вголос, зробити нашвид куруч, вiдпочивати влiтку, повер нутися назад, спати мiцно, пов торив тричi, дуже далеко, надзви чайно приємно. Боже Отче Всемогутнiй, Захисти коханий край! ..ЗСай собори на руïнi Стануть там, де Ти прорiк. Сувереннiй Украïнi Слава нинi i повiк! О. Лупiй. Повнозначними цi частини мови називають тому, що слова, якi до них належать, мають лексичне i грама тичне значення, вiдповiдають на певне питання та виступають члена ми речення.

ПовнозначнI (самостIйнI) частини мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12732