ПовнI I неповнI речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13229


Повними є речення, у яких ная0I) всi необхiднi для цього структур0 типу члени речення. Наприклад- Бо нива це моя! Тут я почН за Бо кращий урожай не жде м*не Граматика: морфологiя, синтаксис Бо т исяча д орiг, м iльйон вузьких стежинок Мене на ниву батькiвську веде. В. Симоненко. У дiй строфi 4 простих повних двоскладних поширених речення. Можна все на свiтi вибирати, сину, Вибрати не мож на тiльки Батькiвщину. В. Симоненко. Це також повнi, але односкладнi речення. У них наявний лише один головний член речення присудок, пiдмета ж немає i не повинно бути в такому структурному типi безосо бовому реченнi. Неповними називають речення, у яких пропущено головний або друго рядний член речення чи кiлька членiв одночасно, потрiбних для його структури. Пташка красна своïм пiрям, а людина працею (Нар. те.). Друге речення неповне, бо в ньому пропущений присудок красна. Воно без контексту (попереднього речен ня) незрозумiле й тому самостiйно не Може iснувати. Неповнi речення треба розглядати Як певне стилiстичне явище. Вони Широко використовуються в розмов- По-Побутовому й художньому стилях: У Дiалогах: Спадковiсть? Совiсть. Мрiя? Iнститут. Любов? Життя. Зненависть? Трутнi. Минуле? ~ Труд. Позаминуле? Труд. З таким минулим можна i в майбутнє. Л. Костенко.
2. У складних реченнях для: видiлення головного в реченнi: М удрiсть
iде без блиску, бездум нiсть у позолотi (А. Малишко). Каменярам
пiдкорюється камiнь, а хлiборобам просторiнь землi (М.
Сингаïвський). уникнення повторiв: Квiт ку метелик цiлує,
обрiï сонце ясне, вiтер берiзку нiмую (В. Сосюра ). Хай тобi
кожен метелик буде привiтом, а кожний подих вiтру поцiлунком (О.
Гаврилюк). Цiлую усмiшку твою, як сон тра ву, як вiтер — листя
(Г. Чубач).

ПовнI I неповнI речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13229