Порядок слIв у реченнI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13270


Порядок слiв це властиве певнiй мовi розмiщення членiв речення сто совно одне одного. В украïнськiй мовi порядок слiв є вiльним, бо за кожним членом речення не закрiплене якесь певне (незмiнне) мiсце. Порядок слiв у реченнi виконує кiлька функцiй:
1. Синтаксичну: Широкий Днiпро Днiпро широкий. (якщо змiнити порядок
слiв, то уз годжене означення стає iменною частиною складеного
присудка). «” Семантичну: Зустрiч вiдбулася о пятiй годинi.
Зустрiч вiдбулася годинi о пятiй. Стилiстичну: винесенням слiв на
Початок або в кiнець речення поси люється або
пiдкреслюється ïхня Роль: Будуть нас явори яворовим
вогнем колисати, Будуть нам вечори своï тiнi мережить в саду,
Буде нас зустрiчать з рушничком украïнськая мати, На останнiй
рушник я до тебе прийду. Л. Забашта. Розрiзняють прямий i зворотний
порядок слiв у реченнi. При прямому порядку кожне слово має
своє мiсце вiдповiдно до ролi в реченнi. Як правило: пiдмет
стоïть перед присудком: Зем ля молодiє вiд рясту, вiд сон
ця, вiд цвiту ( С. П уш ик); додаток пiсля того слова, яке ним
керує: Наука вимагає жертв i великоï любовi (О.
Копиленко); узгоджене означення перед оз начуваним словом,
неузгоджене означення пiсля означуваного слова: Пробач нам, мамо, за
всi розлуки, За довгий смуток i тихий плач, Цiлую нiжно материнськi
руки. Пробач, матусенько, пробач… Рукою мами наш старенький
сад Кладе менi за пазуху антонiвку. З те. В. Крищенка; мiсце
обставин залежить вiд мор фологiчного способу ïх вираження.
Обставини способу дiï, вираженi прислiвниками, в основному сто
ять перед присудком, а всi iншi, зокрема вираженi сполученням
iменника з прийменником, можуть
стояти як перед присудком, так i пiсля нього: Медово пахло лiто. Довго дзвенi ли роси незбитi. В саду кружляє осiнь одiрваним листком. Дзвiнка вода мiж травами шумить. А нiч за вiкном розсипає зiрки. Пливе з-пiд нiг заснiжена земля ку дись у простiр, пiд блакитне небо (З тв.Г. Чубач). При зворотному порядку слiв члени речення займають не властивi для них мiсця. Такий порядок слiв ще назива ють iнверсiєю (вiд латинського inver- 8iо переставляння, перемiщення). Iнверсiя використовується пере важно в художнiх текстах, особливо в поезiï, i зумовлюється стилiстични ми або смисловими потребами тексту: Дивись: шумує день погожий, ки пить зелена заметiль. Веснi окриленiй молись, карбуй на каменi ти пiсню калинову. У ста млинах зима пшеницю на снiг срiблясто-синiй меле. У вазах строф цвiтуть слова паху чi. нiби квiти (З те. Б.-I.Антонича). Найважливiше слово в повiдомлен нi можна видiлити не тiльки змiною порядку слiв, а й логiчним наголо сом. Вiд мiсця логiчного наголосу в реченнi залежить смисл висловленоï думки. Наприклад:
В серцях палає юностi вогонь (Л.Дмитерко). В серцях палає юностi вогонь. В серцях палає юностi вогонь. В серцях палає юностi вогонь. В серцях палає юностi вогонь.

Порядок слIв у реченнI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13270