ПорядковI числIвники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12966


Н. девятий, девята, дев'яте, девятiï д дцять девятий Р. дев'ятого, девятоï, дев'ятого, девт двадцять дев'ятого Гоаматика: морфологiя, синтаксис д дев'ятому, д е в ят iй, д е в ят ому, девя тим, двадцять д евят ому Зн. дев'ятий ( д евят ого), д е в яту, девятий (дев'ят ого), д е в я т i (д е в я т и х), два дцять девятий (д е в ят ого) . дев'ятим, девятою, д ев ятим, девяти ми, двадцять дев'ятим М, (на) дев'ятому (дев'ят iм ), д ев ятiй, девя тому (дев'ят iм ), д е в ят их, двадцять дев'ятому (д е в ят iм ). Порядковi числiвники змiнюються як прикметники твердоï групи (зеле ний), а числiвник третiй як при кметник мякоï групи (синiй). У складених порядкових числiвни ках вiдмiнюється лише останнє сло во як прикметник.

ПорядковI числIвники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12966