ПорядковI числIвники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12948


Порядковi числiвники позначають порядок предметiв при лiчбi й вiдпо вiдають на питання котрий? котра? котре? котрi? Наприклад: перший, третiй, десятий, одинадця тий, тридцять сьомий, пятдесят другий, сто сорок восьмий, тисяча девятсот девяносто девятий. Примiтка. За граматичними ознаками порядковi числiвники наближаються до прикметникiв (рiд, число, вiдмiнок). Це дає пiдстави деяким лiнгвiстам розглядати ïх як порядковi прикметники. Однак поряд ковi числiвники позначають не сталi (ста тичнi) ознаки предметiв, що властиво прик метникам, а вказують на кiлькiсть однорiд них предметiв при облiку ïх за порядком слiдування пiдрахунку. Порядковi числiвники узгоджу ються з iменниками в родi, числi й вiдмiнку та виступають у реченнi в ролi означень: Рiдна мова! Рiдна мова! Що в єдине нас злива Першi матерi слова, Перша пiсня колискова. Олександр Олесь.

ПорядковI числIвники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12948