Подвоєння в загальних назвах orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12569


У загальних назвах iншомовного походження букви, що позначають приголоснi звуки, не подвоюються: програма, тераса, траса, маса, шо се, алея, дисидент, коледж, ралi, спагетi, хокей, хобi (порiвняйте з правописом у росiйськiй мовi). Звернiть особливу увагу на слова, якi ранiше мали подвоєння: бароко, лiбрето, бравiсимо, iнтер мецо, пiанiсимо, фортисимо, ста като, фiн( и ). ЗАПАМЯТАЙТЕ ВИНЯТКИ! ан н али (у стародавнiх єгиптян, китай цiв) лiтописи; б iл л ь у Великобританiï, СIIIА та дея ких iнших краïнах законо проект, що виноситься на роз гляд законодавчих органiв, а також назви деяких консти туцiйних актiв; але: б iл ь iменник чоловiчого роду (вiд б о л iт и )] бонна вихователька малих дiтей у дворянських сiмях (переваж но з iноземцiв); б р у т т о вага товару разом з упакуванням; б ул л а папська грамота, послання; ван н а посудина, кiмната; в iл л а розкiшна дача за мiстом чи бу- динок-особняк; д урра тропiчна хлiбна й кормова рос лина, вид сорго; м ад онна у католикiв Богородиця (Божа Матiр з немовлям). Пере важно так кажуть про жiнку, якiй поклоняються або яку кохають; 86 Орфографiя м iр р а мотто м ул л а н е т т о ароматична смола; дотепний вислiв, афоризм, що вживається як епiграф; служитель релiгiйного культу в мусульман; вага товару без тари й упа кування; панна у попереднi епохи дочка заможних батькiв; ввiчлива форма звертання до молодих незамiжнiх дiвчат; англiйська дрiбна монета; спiвачка, що виконує першi партiï в оперi чи оперетi; мiра ваги. п ен нi примадонна то н н а Подвоєння внаслiдок збiгу префiкс 4- корiнь (якщ о в мовi вживається па ралельно непрефiксальне слово): сюр+реалiзм сюрреалiзм, iр+рацiональний iррацiональний, iр+реальний iрреальний, iн+новацiя iнновацiя. Подвоєння у власних назвах У власних назвах iншомовного по ходження подвоєння приголосних букв зберiгається. Правопис таких слiв треба запам ятати або звiряти за орфографiчним словником, текстами художнiх творiв (якщ о мова йде про iмена лiтературних героïв): Апеннiни, Андорра, Бессарабiя, Голландiя, Дарданелли, Еллада, Канни, М iссiсiпi, Оттава, Прус сiя, Таллiнн, Ахiллес, Аполлон, Будда, Д iккенс, Грiмм, Одiссей, Мюллер, Теккерей, Шиллер та iн. УВАГА! Подвоєнi приголоснi зберiгаються i в похiдних словах загальних назвах: Б у д д а б уд д и зм , б у д д и с т ; Г о л л а н д iя го л л а н д с ь к и й , г о л л а н д е ц ь ; Т а л л iн н т а л л iн н с ь к и й , т а л л iн н е ц ь , але: В а т т (прiзвище) в а т (одиниця вимiру). ЗАПАМЯТАЙТЕ! Правопис власних iмен людей: А л л а , Б е л л а , В iс с а р iо н , Г е н н а д iй , Е л л а , Ж а н н а , Iн н а , Н о н н а , С у с а н н а , але: А г н е с а , Iн е с а , Iп о л и т , К и р и л о , П и л и п , С а в а .

Подвоєння в загальних назвах orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12569