Подвоєння приголосних у словах Iншомовного походження orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12567


Подвоєння приголосних у словах iншомовного походження, пiдпоряд коване фонетичному та морфоло гiчному принципам украïнськоï ор фографiï, частково повязується з традицiєю написання й подiлом iмен никiв на власнi та загальнi назви.

Подвоєння приголосних у словах Iншомовного походження orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12567