Подвоєння букв на позначення збIгу приголосних звукIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12561


Найчастiше приголоснi подвою ються при словотвореннi, коли збiга ються кiнцевi та початковi букви рiз них частин слова. Збiг на межi морфем: префiкс + корiнь ( 1+ ): роз+зброïти, вiд+даль, без+змiстовний, перед+день, Над+днiпрянщина, з+заду, вiд+дзеркалений, об+бити; ПОРIВНЯЙТЕ! б iг т и об+ б iг т и , але д о б iг т и , п е р е б iг т и , п iд б iгти , в iд б iгти .__________________________ префiкс + префiкс ( 1+ 1): на+в+ви+передки, без+за+стережний, зЛ-заЛ-молоду, воз+з+єднати; корiнь + суфiкс (”» 4 + ): осiн+нiй, родин+ний, безсон+ний, цiн+ний, рослин+ний, вiтамiн+ний, годин+ник; основа дiєслова на -с -I- частка (постфiкс) -ся ( -с.+ ся ): розрiс+ся, вознiс+ся, пронiс+ся, тряс+ся, пас+ся, пiднiс+ся, 83 УКРАÏНСЬКА МОВА але: пiднось+ся (наказовий спосiб дiєслова). Збiг приголосних на межi основ у складноскорочених словах (__I +__i )' юннат юний натуралiст, мiськком мiський комiтет, заввiддiлу завiдувач вiддiлу, спеццех спецiальний цех. У прикметниках з наголошеними суфiксами -екн-, -анн- (-янн-), якщо слова вказують на неможливiсть ви конання дiï або збiльшену мiру вияву ознаки: нездоланний, незрiвнянний, непри миренний, нескiнченний, широчен ний, височенний, здоровенний, але: буквений, пореформений (бо наголос падає на корiнь); гречаний, вiвся ний, деревяний (бо слово не вказує на збiльшену мiру вияву ознаки). Треба розрiзняти правопис при кметникiв з наголошеними суфiкса ми i дiєприкметникiв, утворених вiд тих самих дiєслiвних основ. ПОРIВНЯЙТЕ! Прикметники Дiєприкметники -нн- -н- неподоланний неподоланий незрiвнянний незрIвняний незлiченний незлiч^ий нездiйсненний нездiйснений несказанний несказаний недоторканний недотдркдций У прикметниках старословянсько го походження (ïх треба запамятати): священний (але священик), огненний (але вогняний), благословенний блаженний, мерзенний, окаянний. У деяких прикметниках: старанний, прит ам анний, суве ренний, рахм анний, захланний. Унаслiдок рiзних збiгiв подвою ються приголоснi у словах: Ганна, бовван, ввесь (увесь), овва (вигук), лляний (i льняний), ссати та похiдних бовванiт и, ссавцi.

Подвоєння букв на позначення збIгу приголосних звукIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12561