ПодIл вигукIв за структурою I походженням orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13155


За структурою i походженням ви гуки подiляються на первиннi (не похiднi) i вториннi (похiднi). Первиннi вигуки дуже давнi за по ходженням i складаються з одного звука (О! А! Е!), двох i бiльше (Ох! Ай! Ех! Ба! Ого! Гей! Ану! Нумо! Гов! Пхе! Овва!). Залежно вiд змiсту та мовноï ситу ацiï вигуки можуть подвоюватися, 303 УКРА ÏНСЬКА МОВА потроюватися, ускладнюватися част ками або iншими вигуками: М-м-у-у-у! Ой-ой-ой! Ха-ха-ха! Фрраз! Вториннi вигуки (похiднi) утво рилися з повнозначних слiв та сло восполучень i подiляються на такi групи:
1. Iменникового походження: Слава! Мамочко! Горе! Леле! Жах!
2. Дiєслiвного походження: Бач! Ц ур! Диви! Бувай! Прошу!
Даруйте! Рятуйте!
3. Займенникового походження: Так! Отаке! Тсс!
4. Сполучення кiлькох частин мови (вигуковi фразеологiзми): М ати
рiдна! Господи милосерд ний! Боронь Боже! Оце так! Щоб йому! Ось
воно що! Хай йому грець! От тобi й маєш! Здоровенькi були!

ПодIл вигукIв за структурою I походженням orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13155