ПитальнI та вIдноснI займенники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12926


Питально-вiдноснi займенники ви конують у реченнi подвiйну функ цiю. Питальними вони бувають тодi, коли мiстять запитання про особу, предмет, ознаку, кiлькiсть: хто? що? який? чий? скiльки? УКРАÏНСЬКА МОВА Я ка орда нам гiднiсть притопта л а ? (Л. Кост енко). Якщо цi займенники служать для звязку головного i пiдрядного ре чень (як сполучнi слова), то ïх нази вають вiдносними. РОЗРIЗНЯЙТЕ! Питальнi:
1. Х т о в ам сказав, щ о я слабка, що я корю ся долi? ( Л е с я У кр а
ïн к а ).
2. Чого являєш ся м е н i у снi? (I. Ф р а н ка ).
3. Ш о в свiтi милiше за зорянi ночi? (М. Кро- пивницький).
4. Ш о м iсяцю зiроньки к а ж у т ь ? (П . Ти чина). Вiдноснi:
5. Х т о не ж и в посеред бурi, т ой цiни не знає силi. (Л е с я
У кр а ïн к а ).
6. М оя х а т а здаєт ься м е н i каю т ою корабля, ш о пливе
десь у невiдом ом у чорном у м о р i р азо м зо м ною (М . Коцю
бинський).
7. / х а й нiхт о не знає, щ о робит ься в душ i (Л . Кост енко).
Займенники хто, що спiввiдноснi з iменниками; який, чий з прикмет
никами; скiльки з числiвником.

ПитальнI та вIдноснI займенники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12926