Питальне речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13211


Питальне речення мiстить у собi якесь запитання, покликане отрима ти iнформацiю, про щось дiзнатися: Лiси моï, хто вас убереже? Чи же тепер у вас хоч неба синiй клапоть? Що людству залишається? Невже Обнятися з лелеками i плакать? О. Пахльовська. На початку питального речення можуть стояти питальнi займенники (хто, що, який, чий, котрий, скiль ки), прислiвники (як, де, куди, звiд ки, коли, вiдколи, чому) i питальнi частки (хiба, невже, чи, що за): Яка орда нам гiднiсть притопта ла? (Л. Костенко). А чого то думи людськi бувають яснi, мов день, i темнi, як нiч? (С. Пушик). / як цим днем не дорожить? (Г. Чубач). Та невже ж ця iсторiя вмерла й на мо гилах твоïх полягла? (. Маланюк). 317 УКРАÏНСЬКА МОВА Ч и є кращi мiж квiтками та над веснянiï? Чи є кращi в життi лiта та над молодiï? Леся Украïнка. Питальнi речення бувають; Власне питальнi мiстять пряме питання, що вимагає обо вязковоï вiдповiдi: Ти любиш дивитись на небо? А в тебе є мрiя? У чому бачиш смисл життя? Кому ж ви служите, прирученi антеï, вiдiрванi вiд матерi-землi? Хт о ваш народ? Яка у нього доля? В. Симоненко. Риторично-питальнi мiс тять твердження й не вимагають вiдповiдi: Хт о може випити Днiпро? Хт о властен виплескати море? Хт о наше злото-серебро П лугами кривди переоре? М. Рильський. Питально-спонукальнi мiстять у собi спонукання до дiï, виражене через питання: Та й справдi: наслiдки вогню полиннi… Хiба не варто про таке ректи?! В. Забаштанський.

Питальне речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13211