Пишемо окремо orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13090


1. Прислiвниковi сполуки, що скла даються з прийменника та iменни ка,
але в яких iменник зберiгає своє конкретне лексичне
значення й граматичну форму (мiж прий менником i керованим ним iменни
ком можна вставити означення до iменника). Найуживанiшi прислiвниковi
сполучення: Без без вiдома, без жалю, без кiнця, без лiку, без мети,
без намiру, без пут тя, без слiду, без смаку, без сумнi ву, без
угаву, без упину; в в мiру, в нагороду, в ногу, в обмiн, в обрiз, в
позику, в цiлостi; до до вподоби, до дiла, до загину, до за питання,
до ладу, до лиха, до лиця, до мiри, до останку, до пари, до пуття, до
речi, до решти, до сма ку, до смертi, до снаги, до сьогоднi; за ( з )
за дня, за кордон, за кордоном, за рахунок, за свiтла, з болю, з пере
ляку, з радостi, з розгону; на на бiс, на вагу, на весну (але навес
нi), на вибiр, на вiдмiнно, на вiку, на голову, на диво, на жаль, на
зло, на мить, на око, на поруки, на прощан ня, на радiсть, на руку,
на скаку> на славу, на смiх, на совiсть, на ходу: 284 Гоаматика:
морфологiя, синтаксис пiд (п о) пiд боком, пiд силу, пiд гору, по за
кону, по змозi, по можливостi, по правдi, по совiстi, по сусiдст ву,
по сутi, по щиростi; и (Увi) у виглядi, увi снi, у помiч, у стократ.
2,Прислiвники, утворенi сполучен ням прийменника по зi збiрним
числiвником: по двоє, по троє, по четверо.
2.Сполучники, що мають значення прислiвника й складаються з кiль кох
iменникiв та одного чи двох прийменникiв (або без них), а пов
торюване змiнне слово стоïть у рiзних вiдмiнках: Рiку рiк, раз у
раз, день у день, день при днi, слово в слово, час вiд часу, з ранку
до вечора, один одинцем, один на один, один по одному, рука в руку,
Ще в лице, нога за ногою, з краю в край, з боку на бiк, з роду в рiд,
з року 6 рiк, з кiнця в кiнець, з усiх усюд, кiнець кiнцем, сама
самотою.

Пишемо окремо orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13090