Пишемо через дефIс orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12894


Складнi прикметники, утворенi вiд складних iменникiв, що пишуть ся через дефiс: 219 УКРАÏНСЬКА МОВА вiце президентський, генерал-гу- бернаторський, екс-чемпiонський. Складнi прикметники, частини яких зєднанi мiж собою сурядним звязком (мiж ними можна вставити сполучник i): мовно-лiтературний (мовний i лiтературний), науково-технiч ний, фiнансово-економiчний, нав чально-виховний, ремонтно-будiве льний, євро-азiатський, культур но-освiтнiй, спортивно-оздоров чий, народно- визвольний, але: всесвiтньо вiдомий. Складнi прикметники, перша час тина яких закiнчується на -ико, -iко, -ово, -енно: iсторико-культурний, хiмiко-бiоло- гiчний, вiйськово-морський, воєн но-стратегiчний, але: вiйськовозобовязаний, вiйськово полонений (бо утворилися з пiдряд них словосполучень: зобовязаний до вiйська, полонений у вiйську). Складнi прикметники, компоненти яких поєднання кiлькох кольорiв та вiдтiнкiв чи смакових вiдчуттiв: жовто-синiй, рожево-золотистий, снiжно- бiлий (але бiлоснiжний), темно-зелений, молочно-бiлий, смаг ляво- червоний, блiдо-бузковий, сiро- бiло-чорний, (але червоногарячий, жовтогарячий); кисло-солодкий, гiркувато-солоний. Складнi назви промiжних сторi свiту ( п iвденно-захiдний, пiвнiчно схiдний, норд-ост iвський) та гео графiчнi назви, у складi яких є цiж слова: П iвденно- Захiдна залiзниця, Пiв нiчно-Захiдний фронт, але: Пiвнiчнокримський канал, Схiдно європейська рiвни на, пiвденноук раïнськi степи, схiднословянськi мови (за загальним правилом пiд рядноï залежностi словосполучень). Повторення тих самих або спорiд нених слiв: важливий-важливий, далекий-пре- далекий. Прикметники, утворенi вiд влас них назв, що пишуться через дефiс або окремо: Камянець-Подiльський кам янець-подiльськии, Вест-Iндiя вест-iндiйський; Вiта-Поштова вiта- поиïтовии, Михайло-Коцюбинське михМ ло-коцюбинський.

Пишемо через дефIс orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12894