ПисанIє к утекшим од православноÏ вIри єпископам orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13556


Писанiє к утекшим од православ ноï вiри єпископам (1598 рiк) один з найяскравiших творiв полемiста. Цей твiр адресований iнiцiаторам Бе рестейськоï унiï: М. Рогозi киïвсь кому митрополитовi, єпископам Iпатiю Потiю, Кириловi Терлецько- му, Леонтiю Пелчинському, Дiони- сiю Збируйському, Григорiю Заго- ровському. Безпосереднiм поштовхом до написання твору послужила праця Iпатiя Потiя Оборона згоди. Усi єпископи, що вiдiйшли вiд пра вославноï вiри, на думку I. Вишенсь кого, стали на шлях зради, бо своïми пiдписами скрiпили ганебну згоду, стали ворогами украïнського народу. Iван Вишенський уважає, що вони не мали морального права вершити справи християнськоï вiри в Украïнi, бо ïхнi дiï суперечать шести за повiдям, од Христа узаконених: голодних нагодувати, спраглих на поïти, подорожнiм дати притулок, голих одягти, хворим допомогти, увязнених вiдвiдати. Усi єпископи, 517 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА твердить полемiст, грiшнi: нiхто з них у нестримнiй жадобi до наживи не дотримувався цих заповiдей. Тя гар грiхопадiння зрадникiв Iван Ви- шенський збiльшує способом градацiï негативноï дiï. Вони голодних ого- лоднюють* (це вже хижацтво), бiд них роблять спраглими (грабiж ництво), подорожнiх злословлять i не пускають на порiг дому (людино ненависництво), голих оголюють (жи водерство), за правду мучать у тюр мах, катують i вбивають (тиранiя). Iстинно християнськими є виснов ки автора з приводу нерiвностi сус пiльних верств. Це iдеï рiвностi, братерства нижчих (хлопiв, кожу- мякiв, шевцiв) i вищих (князiв церкви). Справдi вищi для нього тi, хто лiпшi вiрою дiяльною. Iван Вишенський твердить, що єпископи- унiати знеславили (зґвалтили) за кон церковний, єпископських посад досягли не способом всенародного вибору*, а шляхом усяких шахрайсь ких махiнацiй, пiдкупiв. У властивiй йому стильовiй манерi полемiст нанизує риторичнi фiгури (оклично-питальнi iнтонацiï, пов торення), виявляючи свою любов до скривджених i ненависть до кривдникiв. Громадянський подвиг Вишенсько- го-гуманiста виявився в запереченнi права шляхти на панування в Ук раïнi. Вiн не побоявся викрити не ли 518 ше короля, хабарництво й продаж нiсть його двору, а й самого папу римського. Свiжiсть барв слова, безпосеред нiсть чуття, сполучення високого пафосу i низьких просторiчних елементiв, багатство риторичних вiдтiнкiв гумору, iронiï, сатири, роз маïття жанрових полемiчних струк тур i стилiстичних засобiв вiд анафор до неологiзмiв усе це характеризує украïнського полемiста, як видатно го представника барокового стилю.

ПисанIє к утекшим од православноÏ вIри єпископам orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13556