ПIдмет та способи його вираження orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13241


Просте двоскладне речення скла дається з головних (пiдмет i прису док) та другорядних (додаток, озна чення, обставина) членiв речення. Головнi члени пiдмет i прису док — граматична основа двосклад ного речення. Пiдмет незалежний голов ний член речення, що означає Предмет (чи особу), про який iдеться в реченнi, i вiдповiдає на питання хiпо? Що? Пiдмет, виражений одним словом, називають простим.

ПIдмет та способи його вираження orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13241