Артемовський 1790-1865 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13598


Спадщина Гулака-Артемовського невелика за обсягом, але рiзнома нiтна за жанрами: росiйськi й ук раïнськi поезiï, байки, переспiви, пе реклади, балади тощо. Вiрщ-послання Справжня доб рiсть (1817) присвячений Г. Квiтцi- Основяненку людинi, шанова- Нiй у Харковi за глибокий де мократизм, невгамовну активнiсть i благодiйництво. Гуманним ставленням до трударя, ^Ригнобленого та приниженого, про йнята Справжня добрiсть. Усi лю- | ди, незалежно вiд соцiального стану, рiвнi перед Богом. До часу над слабим, хто дужчий вередує, До часу мужикiв ледачий пан мордує, Колись до ïх усiх смерть в гостi примандрує. Байка Пан та Собака акцентує увагу читача на становищi крiпакiв, на порушеннi панами християнськоï заповiдi: люби ближнього свого, як самого себе. З глибоким спiвчуттям i любовю виписано образ Рябка. Працьовитий, покiрний, вiн трудиться без вiдпо чинку, намагаючись догодити пано вi, та нi його сумлiннiсть, нi його пра цю належно не оцiнюює крiпосник, а навпаки жорстоко карає Рябка. Трагiзм становища Рябка у соцiальнiй беззахисностi й безправ ностi. Анi сумлiнна служба, анi покiрнiсть, анi зусилля догодити не рятують його вiд панського самодур ства, сваволi. Приниження й покарання вик ликає в Рябка обурення й протест: Чорт би убив того, Явтух, з панами батька, I дядину, i дядька За ласку ïх!.. сказав Рябко тут наодрiз Нехай ïм служить бiльш рябий в болотi бiс! 541 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА Той дурень, хто дурним панам iде служити, А бiльший дурень, хто ïм дума угодити! Балада Рибалка (1827) розкри ває невластивий Гулаку-Артемовсь- кому ранiше романтичний свiт. Вона є переспiвом балади Гете про чарiвну Лореляй, яка своïм спiвом згубила юнака. Змiст балади побудований на народних переказах про русалок з ïх фантастичнiстю й таємничим колоритом.

Артемовський 1790-1865 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13598