ПерIод трьох лIт orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13620


Подорожi в У краïну 1843-1 8 4 5 рр. здiйснили переворот у свiтогляд i письменника. З б iрка Три лiта, яка зявилася в процесi еволю цiï настроïв Тараса Ш евченка, засвiд чи л а, що сентиментальнi та романтичнi моти ви полишили поета. Не плачу й не спiваю, а вию совою , так пиш е вiн в однойменному вiрш i. У посланнi Гоголю Т. Ш евченко вiдкриває трагiчну правду про своïх сучасни кiв: Всi оглухли похилились В кай д ан ах… байдуж е… Н а зм iну ро мантицi приходить драм атичне усвi домлення нацiонального самозабуття й самознищ ення, бо батько не карає сина за зраду, а …ви к о х ає, та й про дасть в рiзницю москалевi. У 1845 роцi Ш евченко двiчi гостю вав у К озачковського. I з кож н и м iз цих вiдвiди н у нього п о в я з а н i п ам ятнi спогади й важ ли вi творчi зверш ення. Писав нiби граю чись, згаду вав Ш евченкiв п р и ятел ь л iк а р Андрiй К озачковський. Т ак, очевид но, мож на писати лиш е в станi вели чезного творчого пiднесення й р о зку тостi, у станi високого н атх н ен н я. Тiєï благословенноï осенi в П ереяс лавi були написанi поеми Н айм ич ка й Кавказ, посвята П. Ш аф ари- ковi до поеми ретик, а згодом i генiальний Заповiт. Лiкую чись у Вю нищ i, Ш евченко в станi справж нього творчого екстазу протягом одного ти ж н я створив I мертвим, i ж и в и м … , Х олодний яр, Псалми Д авидовi, М алень кiй М арян i , М инаю ть д н i, м и нають ночi, Три лiта ш едеври свiтовоï поезiï. А мiж ними, крiм уж е названих творiв, були ще й ретик, м iстерiя Великий льох, полiтична медитацiя Стоïть в селi Суботовi… Тематичний цикл становлять вiр- ш i-м едитацiï Р озрита м оги ла, ____________________ Нова лiтература 555 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА Чигирине, Чигирине*, Стоïть в селi Суботовi*, поема-мiстерiя Ве ликий льох*. Можна з певнiстю ска зати, зауважує П. Зайцев, що власне там, на руïнах Суботова й Чи гирина, зародилось у Шевченка непе реможне бажання бити у дзвони на сполох, будити живих i мертвих землякiв, грозити ïм карою, що роз падеться над ними, благати й прок линати. Тут Шевченко вирiс у проро ка… Тут вiн, думаючи про сплюнд ровану*, обчухрану* москалями Украïну, дивлячись на Богданову церкву як на символ руïни нацiï, прокляв Богданове дiло злуку з Москвою*.

ПерIод трьох лIт orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13620