ПерIод orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13415


Перiод це особлива синтаксична конструкцiя, побудована з гармонiй но органiзованих частин, якi, зами каючись у коло, створюють у логiчно му та iнтонацiйному планi цiлком за вершену й своєрiдну одиницю мови. Сам термiн перiод походить вiд грецького реггойов, що означає о б iд , к о л о , круж ний ш лях: Якщ о зiбрати сльози матерiв, Щ о пролились за дочок i синiв, Я кi навiк у битвах полягли, Я кi за щастя юнiсть вiддали, То море створиться iз слiз отих, Iз слiз печально гнiвних i палких. В. Малишко. Пiд час читання речення-перiод розпадається на двi частини, для пер шоï з яких (засновок) властива рiвномiрна iнтонацiя перелiку од норiдних синтаксичних елементiв з поступовим пiдвищенням голосу, вершиною якого є останнiй компо нент першоï частини; потiм вираз на пауза перед другою частиною (висновок), у якiй дається у3а. гальнення попередньо сказаного ч пiдсумок, головна думка. Далi йде зниження тону до остаточного завер шення думки й закiнчення речення. На мiсцi подiлу перiоду на двi час тини ставимо кому й тире: Нехай iдуть одвiчними шляхами Планет и в чорнiй глибинi, Н ехай однаково чоло з димами Схиляють в море наш i днi, Н ехай у лапах ваш оï гординi В безодню трiпає зем ля, Н а бiй iз вами вист упит ь однинi Душ а знеможена моя! Т. Осьмачка. К оли б щодня, неначе вперше, М и вiдкривали бiлий свiт , Що, на весняний день зiпершись, Дарує нам надiï цвiт ; К оли б щодня… в свят а чи в буднi Збирали сонце на чоло, Радiючи, щ о все ще буде Те, що насправдi вж е було; К оли б щодня ст ачало сили Н а спiв, щ об в серцi не охрип, Тодi ми нiколи б не ст арiли I вiчно юними були б. В. Крищенко. Перiодовi властива експресiя, яск рава виразнiсть, певною мiрою пате тичнiсть, чiткiсть i довершенiсть форми. Перiод не завжди витримується в рамках класичного. його рiзновиди (певнi вiдхилення в структурi)-

ПерIод orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13415