Перекладна лIтература orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13514


З прийняттям християнства на Украïнських землях поширилося письмо, створене ченцями Кирилом i Мефодiєм. У богослужiннях та iнших церков- аи* справах вживали церковно словянську мову лiтературну мову, Що спиралася на пiвденнословянськi Дiалекти й була зрозумiлою схiдним словянам. Поступово ця мова поши рилася не лише на релiгiйну, а й на свiтську лiтературу. Закономiрно, що бiльшiсть зразкiв Цiєï писемноï лiтератури мали релi гiйний характер. Передусiм у Киïвськiй Русi перекладали окремi частини Бiблiï, житiя святих, про повiдi, псалми, патерики. Першi давньоруськi книжки пи санi вiд руки на пергаментi це вангелiє, Псалтир. Найстарiша збе режена до сьогоднi книга Остроми- рове євангелiє (1056-1057 рр.), тро хи пiзнiшого часу Iзборник князя Святослава Ярославича (1073). Рукописних книг з тих давнiх часiв дiйшло мало. З X I ст. 33, за всi чотири столiття (Х I-Х IУ ) 1493, а ïх було близько ста тисяч. Перепи сування книжок тривала й кло пiтка справа, бо вони були бiльш мальованими, нiж писаними. Кожна лiтера писалася окремо вiд попе редньоï пензлем та спецiальною фарбою. Початкову лiтеру сторiнки вимальовували особливо великою i яскравою. Таке письмо називають ус тавом. З XIV ст. перейшли на пiвус тав, а з середини XV ст. на скоро пис, що нагадує сучасне письмо. Три вале й трудомiстке виготовлення книжки робило ïï великою цiннiстю, вона могла належати тiльки дуже за можнiй людинi, а читання вважалося почесною й богоугодною справою. Автор Iзборника Святослава (1073, 1076 рр.) наголошує на тiй користi, що ïï може принести читання творiв: Добро є, братiє, почитання книжне, паче всякому християнину: бла- 487 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА женнi тi, хто всiм серцем взискує йо го… Як окраса воïновi зброя i кораб лю вiтрила, i праведнику почи тания книжне. Крiм перекладноï церковноï, побу тувала й свiтська перекладна лiте ратура. Це збiрники афоризмiв (Бдж ола), природничо-науковi твори типу III ести днев коментар до бiблiйного сюжету про створення свiту за 6 днiв, про астрономiчнi дослiдження небозводу. Збiрник Фiзiолог* окремi розповiдi про рослин, тварин, камiння. Христи янська топографiя своєрiдна гео графiчна енциклопедiя. У нiй подано фантастичнi вiдомостi про рiзнi кра ïни: Iндiю, Китай, про екзотичних тварин. Автор твердив, що земля плоска й має вигляд Ноєвого ковчега або Мойсеевого намету. Земля це висока гора, за яку заходить Сонце. Сонце, мiсяць i зорi рухаються тому, що ïхнiми рухами керують ангели. З iсторичними подiями у вiзан тiйському викладi читачi Киïвськоï Русi могли ознайомитися за хронiка ми. Через жанровi ознаки хронiки стоять на межi мiж iсторiографiєю та белетристикою (художнiм викладом реальних подiй), а iсторичний ма терiал є iлюстрацiєю для пiдтвер дження догматiв i моральних засад християнства. Значну популярнiсть у Киïвськiй Русi мала Хронiка Ге оргiя Амартола (вiдома в девяти 488 списках). Його хронiка складалася з чотирьох частин. У першiй викладе но подiï вiд Адама та ви аж до смертi Олександра Македонського, у другiй iдеться про iсторiю євреïв, у третiй — про iсторiю Римськоï iмперiï, у чет вертiй Вiзантiï. Вiзантiйський збiрник Бджола* антологiя афоризмiв i прислiвïв, вибраних з Бiблiï (наприклад, най- марнiша марнота марнота все!; марнота марнот). Усi цi афоризми укладенi за темами про добродiйне життя, правду, цнотливiсть i не виннiсть, мужнiсть, братерство, дружбу тощо.

Перекладна лIтература orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13514