Перекази orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13469


Перекази уснi оповiдання про життєвi подiï, повязанi з конкретни ми iсторичними фактами, якi переда ються не очевидцями, а тими, хто про цю подiю почув (звiдси й назва пе реказ). Порiвняно з легендами пере кази вiдзначаються бiльшою вiрогiд нiстю та є виявом iсторичноï памятi народу. У них немає надприроднного елементу, минуле вiдображене прав доподiбно, у межах життєвоï дос товiрностi. Багато зразкiв переказiв записано в Руському лiтописi та iнших писемних памятках давньоï украïнськоï лiтератури. Жанр iсторичного переказу актив но розвивається й у нашi днi. Усi 462 подiï, повязанi з долею народу чи йо го окремих представникiв, фiксують ся в народнiй памятi, проходять пев ну обробку й зберiгаються в усному побутуваннi для наступних поколiнь. До цього жанру долучаються роз повiдi про недавнi iсторичнi подiï: ко лективiзацiю, голодомор, життя реп ресованих у тюрьмах i таборах, вiйну в Афганiстанi i т. iн.

Перекази orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13469