ПерехIднI та неперехIднI дIєслова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12998


За своïм значенням i вiдношенням до iнших частин мови дiєслова по дiляються на двi групи: перехiднi i неперехiднi. Перехiднi дiєслова означають таку дiю, яка спрямована безпосередньо на якийсь предмет (дiя переходить на предмет): Я руку подаю через моря i гори Усiм, хто камiнь бє, Хто землю ревно оре, Хт о вугiль добува i зеленить поля. М. Рильський. Виглядаю долю довгождану (В. Стус). Блакить мою душу обвiяла (П. Тичина). Стояла я i слухала весну (Леся Украïнка ). При перехiдних дiєслова додаток, виражений iменником (чи займен ником), стоïть у знахiдному вiдмiнку без прийменника: говорити (що?) правду, вивчити вiрш, посадити сад, намалювати картину, виорати землю, виши вати рушник; зустрiти (кого?) товариша, розу мiти батькiв, повiдомити його, привiтати перших. Iнколи перехiднi дiєслова вима гають вiд залежного iменника (зай менника) форми родового вiдмiнка: Якщо перед дiєсловом стоïть заперечна частка не: не прочитати книжки, не знайти пiдтримки, не вiдписати листа, не чути лектора. Не люблю каламутного слова. Я не покличу щастя не моє. Душа образ не забува. Не забувайт е н е з а б у т н є (3 те. Л. Костенко). Якщо дiя переходить не на весь предмет, а тiльки на його частину- налити молока (не все молоко). купити хлiба, випити кави, при дбати борошна, нарубати дров, зачерпнути води. Гоаматика: морфологiя, синтаксис Неперехiднi дiєслова означають стан або дiю, що не переходить безпо середньо на обєкт. Тому при непере хiдному дiєсловi в реченнi не завжди наявне залежне слово назва предмета: Ми добре вiдпочили. Лiтак летiв швидко. Неперехiднi дiєслова не мають при собi додатка, вираженого iменником (або займенником) у знахiдному вiд мiнку без прийменника. За всiх скажу, за всiх переболiю (П. Тичина). З журбою радiсть обнялась (Олександр Олесь ). Вечiрнє сонце, дякую за день! (Л. Костенко). Не забувай про отчий свiй порiг (А. Малишко). Вiрю в память i серце людське (Б. Олiйник). УВАГА! До неперехiдних належать усi дiєслова з часткою (-сь): умиватися, боятися, повертатися. змагатися, будуватися, смiятися. Деякi дiєслова можуть бути й перехiдними (читати книж ку, шити плаття), i непере рвними (читати швидко, читати для бабусi, читати з другом; шити голкою, шити старанно, шити вдень). Якщо до перехiдного дiєслова додати частку ‘Ся, то воно стає неперехiдним: зустрiчати приятеля зустрiчатися з приятелем, вiтати вчителя вiта- тися з учителем.__

ПерехIднI та неперехIднI дIєслова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12998