ПерехIд прикметникIв з одного розряду в Iнший orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12857


Якiсно-вiдноснi. Якiснi прикметни ки можуть переходити у вiдноснi, як що втрачають своï характернi особли востi й починають позначати постiйну властивiсть предмета. Такий перехiд вiдбувається лише у термiнологiчних i фразеологiчних словосполученнях: важка промисловiсть, легка атле т ика, кислi ґрунти, жовта раса, слiпий полiт. Вiдносно- якiснi. Вiдноснi прикмет ники можуть переходити в якiснi, якщо втрачають ознаку, що вира жається опосередковано, i набувають ознаки, яку можна сприймати безпо середньо. ПОРIВНЯЙТЕ! Вiдноснi Якiснi ст алева пруж ина сталева (мiцна) воля золотий перстень золотi (умiлi) руки вишневий сiк вишнева (колiр) сукня малинове варення малиновий (колiр) стяг До вiдносно-якiсних належать прик метники й у таких словосполученнях: кам яне серце, шовкова трава, зо лота осiнь, лимонний колiр. Деякi вiдносно-якiснi прикметни ки набувають ознак якiсних: твор чий, дiловий можуть утворювати сту пенi порiвняння: 208 бiльш творчий, найбiльш творчий менш дiловий, найменш дiловий. Присвiйно-вiдноснi. Якщо прикмет ник виражає не належнiсть предмета людинi чи тваринi, а позначає загальну родову вiднесенiсть, то вiн належить до розряду присвiйно-вiдносних: ПОРIВНЯЙТЕ! Присвiйнi Вiдноснi вовчий хвiст вовча ш уба (з вовчого хутра) журавлине крило ж уравлиний ключ р и б яча луска р и б ячий ж и р змiïне ж ал о зм iïна от рут а орлине пiря орлине гнiздо Вiд назв людей присвiйно-вiдноснi прикметники творяться за допомо гою суфiкса -ськ ( ий): учительська нарада, батькiвськi збори, материнська земля. УВАГА! До присвiйних прикметникiв ставимо питання чий?, а присвiйно-вiдноснi вiдповiдають на пи тання який? дiвочi уст а (чиï?) дiвочий т анок (який?) дiдова порада (чия?) дiдiвськi м ет оди (якi?) Присвiйно-якiснi. Присвiйнi прик метники поступово можуть набувати значення якiсних: вовчий апетит, собачий холод, з яча душа, ведмежа послуга, левов частина, козяча борiдка. З таким же значенням виступають прикметники в стiйких фразеологi них сполученнях: Граматика: морфологiя, синтаксис лебедина пiсня, Охрiмова свита, Прометеïв вогонь.

ПерехIд прикметникIв з одного розряду в Iнший orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12857