ПерехIд прикметникIв в Iменники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12887


Перехiд прикметникiв в iменники, або ïх субстантивацiя (вiд латинсько го зиЬвiапiïиит iменник), вiдбу вається тодi, коли прикметники втрачають власнi ознаки й викону ють функцiï iменникiв, виступаючи в реченнi в ролi пiдмета чи додатка. Субстантивованi прикметники вiд повiдають на питання хто? що? Субстантивацiя буває п о в н о ю , коли прикметник постiйно вжи вається в ролi iменника: набережна, лiсничий, пальне, ïдальня, учитель ська, колискова, ставши власне iмен ником прикметниковоï форми. Сюди належить велика група влас них географiчних назв i прiзвищ: Рiвне, Лебедин, Львiв, Грозний, Гурïв, Коцюбинський, Пiдмогиль- ний. Багряний, Стельмах та iн. При неповнiй субстантивацiï прикметники поряд з власною функ цiєю (означення або iменна частина складеного присудка) можуть вжива тися й у ролi iменникiв (пiдмета або додатка): майбутнє, сучасне, прийдешнє, зовнiшнє, вчений, старший, моло дий, посiвна, вiйськовий, пернатi, диспетчерська, пряма, дотична. Сучасне завжди на дорозi з мину лого в майбутнє (О. Довженко). Хiба минає все минуле? (Леся Ук раïнка ). Не забувайте незабутнє… I не знецiнюйте коштовне. Не загубiться у юрбi. Не промiняйте неповторне на сто ерзацiв у собi! Л. Костенко. Старi правду кажуть: два хитрих мудрого не переважать (Нар. те.). В останньому реченнi субстантиво ванi прикметники старi, два хитрих (хто?) пiдмети, мудрого (кого?) додаток.

ПерехIд прикметникIв в Iменники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12887