ПерехIд Iнших частин мови в прислIвник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13082


Перехiд iнших частин мови в прислiвник називають адвербiалiза цiєю (вiд латинського асiиегиiит прислiвник). В украïнськiй мовi ад вербiалiзуються всi повнозначнi час тини мови, однак найактивнiше пе реходять у прислiвники iменники в непрямих вiдмiнках та прикметники. Цi слова, адвербiалiзуючись, утра чають здатнiсть змiнюватися за вiд мiнками й числами, набувають нових синтаксичних функцiй, у них пере стають видiлятися окремi морфеми. Цей процес вiдбувається здавна. такi прислiвники, що утворилися вiд слiв, яких уже немає в сучаснiй мовi: вщент, набакир,раптом. У рядi випадкiв процес переходу вже завершився, i тепер цi слова вживаються тiльки як прислiвники: улiво, допiзна, улiтку, навкiс, пра воруч, попiдтинню, крадькома. У сучаснiй мовi є чимало сполу чень iменникiв з прийменниками, 281 УКРАÏНСЬКА МОВА якi загалом сприймаються як при слiвники, хоч повнiстю в прислiвни ки ще не перейшли. ïх називають прислiвниковими сполучен нями. Найуживанiшi з них: без сум нiву, до ладу, по сутi, на свi т анку, на диво, на щастя, до речi, час вiд часу, з роду в рiд, кiнець кiнцем. У деяких випадках процес адвер бiалiзацiï не завершився, тому такi слова вживаються у мовi то як прис лiвники, то як iншi частини мови. ПОРIВНЯЙТЕ! Однозвучнi з прислiвниками слова: на зистрiч з письменником; на п а м ять вiн подарував м е н i кн и ж ку; и глиб тиндри: в далечiнь чудову; Прислiвники: Iш ов назист рiч прочит ат и вiрш напамят ь зайш ов иглиб дивився вдалечiнь згори свiтить сонце з гори крит оï: вкипi вирост али подивився услiд в iд ïх а в и бiк надворi замет iль чуємо це вперш е чимало досягнень заб а га т о на себе береш виконаєм о вдвох написав по-своєми в кипi листя; ст ат и и слiд: ударило щось и бiк: на дворi кипа пiску; зайди в перш е село; чи мало допомагали? зробили за багато днiв; и двох зош ит ах; по своєму двору тощо. УВАГА! Ставте питання, вдумуйтеся в значення й роз рiзняйте прислiвники в контекстi! Д о д о л у верби гне високi, Горам и (як?) хвилю пiдiйма. З а горам и (за чим?) гори, Х м ар о ю повитi… З тв. Т. Ш евченка.

ПерехIд Iнших частин мови в прислIвник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13082