ПерехIд дIєприкм етникIв у прикметники та Iменники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13054


В украïнськiй мовi дiєприкмет ники можуть утрачати властивi ïм Дiєслiвнi ознаки й переходити до розряду прикметникiв. При цьому вњни вже виражають постiйну ознаку предмета й не мають залежних слiв. У сполученнях смажена риба, квашена капуста, парене молоко слова смажена, квашена, парене прикметники, бо вони виражають постiйну ознаку предмета. У висловах риба, смажена на олiï; молоко, парене в печi; у дiжцi ква шена капуста тi самi слова дiє прикметники, оскiльки виражають ознаку предмета за дiєю й мають залежнi слова. Отже, для того щоб визначити, до якоï частини мови належить слово, що має форму дiєприкметника, треба його розглядати в контекстi. Якщо дiє прикметник, виконуючи роль озна чення чи iменноï частини складеного присудка, утрачає здатнiсть при собi мати залежний iменник, то це є свiд ченням переходу його в прикметники. Дiєприкметники i прикметники дiєприкметникового походження можна розрiзняти за низкою ознак:
1. У прикметниках наголошується су фiкс, у дiєприкметниках
корiнь: варений варений; печений печений; учений учений;
невпiзнанний невпiзнаний; незрiвнянний незрiвняний.
2. Завжди переходять у прикметники пасивнi дiєприкметники
минулого часу, вжитi без залежних слiв у переносному значеннi:
наляканi (неспокiйнi) очi, але на ляканi (трагiчними подiями) люди;
271 УКРАÏНСЬКА МОВА пiднесений (гарний) настрiй; стриманi
(коректнi) рухи; пекучий (пронизливий) погляд.
3. Завжди переходить у прикметники пасивнi дiєприкметники, що не
мають залежних слiв i в сполу ченнi з iменниками називають одне
поняття (як правило, страву, продукт або матерiал): сiяне борошно,
смажена картопля, збирана сметана, квашена капус та, солонi кавуни.
Деякi дiєприкметники можуть переходити в iменники (субстанти
вуватися). У цьому випадку вони втрачають ознаки дiєслова, але
й не виражають ознак предмета (як iменники), вони називають пред
мети й виконують синтаксичнi функцiï пiдметiв i додаткiв:
полонений ворогами солдат полонений (хто?). Полонених вiдправлено в
глибокий тил. Пораненi лiкуються у вiйськовому госпiталi.
4. Прикметники не керують iменни ками й не можуть мати пояснюва них
слiв: битий шлях битий вiтром колос; вихована людина вихована в
сiмï дитина.
5. Дiєприкметники, що перейшли в прикметники, втрачають
дiєслiвнi суфiкси: Дiєприкметники лiтаючий
отруєний перекладений пiдвiшена пiдписаний Прикметники летючий
отруйний перекладний пiдвiсна пiдписний
6. Крiм того, варто пам ятати: переходять у прикметники ак тивнi
дiєприкметники теперiш нього часу, утворенi вiд дiєслiв,
що називають стан, у якому перебуває предмет: сидяча робота,
стояча вода, спляча царiвна, мисляча люди на, люблячий син; а також
тi, що в сполученнi з iменником нази вають одне поняття (найчастiше
це термiни): шиплячi i свист ячi звуки; не- встигаючi учнi; активнi
дiєприкметники мину лого часу не переходять у прик метники.
ïх треба вiдрiзняти вiд прикметникiв, утворених вiд
дiєслiв недоконаного виду за допомогою суфiкса -л- (активнi
дiєприкметники творяться лише вiд дiєслiв доконаного
виду): стиглий (дiєприкметник До стиглий ); гнилий
(дiєприкметник зiгнилий)> прiлий (дiєприкметник зiпрiлий)-

ПерехIд дIєприкм етникIв у прикметники та Iменники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13054