полIтична ситуацIя початку сторIччя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13780


Процес розвитку украïнськоï лiте ратури початку XX ст. вiдбувся на тлi загострення соцiально-полiтичноï ситуацiï. Перша росiйська революцiя 1905 року принесла украïнському громадському руховi два докорiннi покращення: ‘ припинено полiтику заборон та Утискiв украïнськоï мови; ‘ Украïнцям дозволено обєднувати ся в органiзацiïï. ^кi обставини полiтико-громадсь ко життя спричинили появу нових Дичних видань украïнською мо- Якщо в листопадi 1905 року iс нувала лише одна украïнська газета, то до першоï половини 1906 року по чало виходити або оповiщено, що мають виходити 35 украïнських пе рiодичних видань. Майже в кожному мiстi зявлялися украïнськi громади або клуби. По селах поширювалися Просвiти культурнi заклади, що створювалися на зразок одноймен них органiзацiй у Галичинi. Украïнськi письменники не тiльки Надднiпрянськоï Украïни, а й Гали чини та Буковини, вiдчувши новi вiян ня, прагнули у своïх творах передати пафос визвольноï боротьби народу, вiд родження нацiональноï свiдомостi. Складалося враження, що украïн ська преса, а з нею й письменство, на рештi стануть на певний ґрунт. Та попри всi сподiвання очiкуваного розквiту украïнськоï лiтератури й культури не вiдбулося. У 1907 роцi, спираючись на кон сервативну бiльшiсть у Думi, уряд проголошує надзвичайний стан. По чинається реакцiя, по всiй iмперiï вводяться вiйськовi трибунали, укра ïнськi перiодичнi видання практично зникають, розпущено украïнськi клуби провадиться антиукраïнсь ка полiтика.

полIтична ситуацIя початку сторIччя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13780