ПаронIми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12644


Паронiми (вiд грецьких para бiля, поруч та опута iмя) це слова, подiбнi мiж собою за зву чанням i написанням, але рiзнi за значенням. У вузькому розумiннi цього термi на це схожi спiльнокореневi слова: адресант той, хто пише листа, телеграму тощо; адресат той, кому пишуть; ефективний результативний; ефектний показний, виразний; музикальний той, хто має здатнiсть сприймати музику (музикальний слух); музичний той, що стосується му зики (музична школа ); емiграцiя масове переселення з батькiвщини в iншу краïну; iммiграцiя вiдïзд iноземцiв для постiйного проживання; економний ощадливий; економiчний те, що стосується економiки. У широкому розумiннi паронiми це будь- якi (тобто як спорiдненi, так i неспорiдненi) схожi за формою слова: 125 УКРАÏНСЬКА МОВА компанiя кампанiя, варта вахта, промiнь пломiнь, мимохiть мимохiдь, бурун буран, боцман лоцман. ЗАПАМЯТАЙТЕ! Значення найуживанiших слiв-паронiмiв i ïхнє правильне використання в усному й писемному мовленнi. Авторитарний владний, який утверджуєть ся силою влади (автори тарний уряд)] авторитетний який користується автори тетом, заслуговує на довiру (авторитетний викладач). письмове, переважно ювi лейне привiтання, звернене до особи, установи; мiсце проживання особи або мiсце розмiщення уста нови; напис на конвертi, бандеролi. коротка, стисла характерис тика змiсту статтi, книжки; система умовних позначень; догана, повчання людинi, що припустилася якоïсь | помилки. Будiвельник людина, яка мас будiвельну спецiальнiсть (досвiдчений будiвельник); узагальнена назва для люди ни, яка бере участь у спо рудженнi чогось; творець (будiвник нового життя); архiтектор; засновник, творець,. будiвля над мiнеральним джерелом, обладнана для приймання лiкувальних вод; водостiчна канава вздовж шляху чи залiзничного полотна. Адрес адреса Анотацiя нотацiя будiвник будiвничий Бювет кювет Виборний виборчий Вимисел домисел Вистава виставка Вiдпуск вiдпустка Вiйськовий воєнний Вiршований вiршовий Гiрницький гiрничий Громадський громадянський Група який обирається голосуван ням на якусь посаду (ви- борний орган) який стосується виборiв, ïх о рганiзацiï та проведення (виборча дiльниця, бюле тень, кампанiя). те, що вигадане; здогад, заснований на при пущеннi, мiркуваннях, твiр театрального мистецтва, спектакль; публiчний показ спецiально пiдiбраних предметiв i мiсце для нього. видача, продаж чого-небудь; звiльнення на певний час вiд роботи. який стосується вiйська, установлений в армiï (вiй ськова дисциплiна )] ” який стосується вiйни (воєн на iнтервенцiя). — написаний вiршем (вiршова ний твiр)] — який стосується вiрша, його форми, структури (вiршовий розмiр). який стосується гiрника, повязаний з ним (гiрниць кий колектив)] повязаний з вивченням, видобутком i використанням корисних копалин (гiрнича промисловiсть). який стосується суспiльства, громади чи окремого ко лективу (громадський дiяч); який стосується громадяни на чи члена суспiльства (громадянський обов'язок)” сукупнiсть осiб, предметiв; 126 Лексикологiя трупа Дистанцiя iнстанцiя Досвiдчений освiчений Дружний дружнiй Знаменитий знаменний Iнформативний iнформацiйний ïда ïжа Книжковий книжний Контингент континент Корисливий корисний Людний — колектив артистiв театру (балетна трупа). — вiдстань, промiжок мiж чим-небудь; — щабель у системi пiдлеглих один одному органiв. — який має життєвий досвiд; — який має освiту, здобув знання. — згуртований, одностайний (дружний клас) — доброзичливий, дружелюб ний (дружнiй потиск руки). — який має славу, популярнiсть (знаменитий композитор)- , — дуже важливий, видатний (знаменний день). — який наповнений iнфор мацiєю (iнформативний виклад)', — який мiстить, опрацьовує iнформацiю (iнформацiй не бюро). — споживання ïжi; — харчi. — який стосується книжки, повязаний з нею (випускає книжки або торгує ними) (книжковий ярмарок); — характерний для писемно- лiтературного викладу (книжний стиль). ” сукупнiсть людей, що ста новить якусь однорiднiсть; материк. який прагне до власноï вигоди, робить заради на живи (корислива людина); який приносить користь (корисний довiдник). багатолюдний (людний проспект)', людяний доброзичливий, чуйний до iнших (людяний учинок). Мимохiдь проходити мимо по дорозi, побiжно; мимохiть без певного намiру, мимо волi, несвiдомо. На протязi пiд дiєю рiзкого струменя повiтря, що продуває (сто яти на протязi)', протягом упродовж певного часу три вання дiï чи процесу (про тягом тижня). Пам'ятка предмет матерiальноï куль тури, що зберiгся; памятник архiтектурна або скульптур на споруда на честь когось. Плутати безладно переплiтати нит ки; уносити неяснiсть, по милятися; путати стягувати путами ре менями. Посмiшка глузливий вираз обличчя, що вiдбиває кепкування, iронiю; насмiшка; усмiшка порух мязами обличчя, який виражає радiсть, задоволення. Програмний який мiстить у собi програ му (програмний документ); програмовий який є в навчальнiй про грамi (програмовий мате рiал з фiзики)', програмований який здiйснюється за допо могою програмування (про грамоване навчання). Публiцистичний який стосується публiцис тики як роду лiтературноï творчостi (публiцистичний жанру, публiчний прилюдний (публiчний виступ). Рiдкий який перебуває у станi рiди ни (рiдкий розчин). УКРА ÏНСЬКА МОВА рiдкiсний який трапляється дуже рiдко (рiдкiсний метал). Свiдоцтво офiцiйний документ, який пiдтверджує якийсь факт; свiдчення факт, що пiдтверджує щось, доказ. Сердечний сповнений доброзичливостi, чуйностi, щирий, вiрний (сердечний приятель)', сердешний який викликає спiвчуття, не щасний (сердешна Катерина)', серцевий який стосується серця; по вязаний з хворобами серця (серцевий м яз). Степiнь добуток двох, трьох i бiльше однакових спiвмножникiв; ступiнь крок; посада i звання; порiв няльна величина. Тактичний який стосується тактики (тактична боротьба)', тактовний який володiє почуттям мiри, вмiє поводитися (тактовна людина); Талан доля, щастя, удача; талант обдаровання, природнi здiбностi.

ПаронIми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12644