Панас Мирний Панас Якович Рудченко 1849-1920 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13754


Брати П ан ас М ирний т а Iван Рудченко авт ори перш ого в украïнськiй л iт е р а т ур i соцiаль но-психологiчного р о м а н у , у якому, за в и зн ач е н н я м Iв ан а Ф ранка, зм ал ь о в ан о м а й ж е столiтню iст орiю украïнського села. Панас Рудченко народився 13 травня 1849 року в сiмï бухгалтера повiтовоï скарбницi в Миргородi на Полтавщинi. У цiй родинi з дiда- прадiда шанували украïнськi звичаï, мову, хрис тиянську мораль. На ф ормування свiтогляду Панаса iстотно вплинув старший брат Iван Рудченко. Панас iшов стеж кою , протореною Iваном. Вiн, як i брат, навчався в парафiяльнiй школi й трикласному повiтовому училищi, яке закiнчив з Похвальним листом. Не маючи можливостi навчатися в гiм назiï та унiверситетi, навчався самостiйно. Чиновницька служба П' Рудченка почалася з 14 рокiв i тривала до ос таннього дня життя. Вiд канцеляриста в Пиря- тинському повiтовому судi вiн дослужився до високого чину дiйсного статського радника, на чальника першого вiддiлу казенноï палати в Полтавi. З 1871 року Рудченко живе в Полтавi, працює 6 губернськiй скарбницi. Сумлiнне виконання обовязкiв забирало 1214 годин на добу, ли шаючи для лiтературноï працi нiчнi години. Про те 18721875 рр. виявилися найплiднiшими в його творчостi. Своï першi лiтературнi спроби вiрш Украïнi та оповiдання Лихий попутав письменник опублiкував у львiвському часописi Правда пiд псевдонiмом Опанас Мирний. Схвальнi вiдгуки на оповiдання надихнули його на подальшу творчу дiяльнiсть. З 1873 року вiн спiвпрацює з вiддiлом Географiчного товарист ва, провадить етнографiчнi пошуки. Переслiду вання, обшуки, арешти та допити 1875 року не оминули й П. Рудченка, але, на щастя, не позна чилися на його службовiй карєрi. Як вiдгук на полiтичнi репресiï зявилася повiсть Лихi лю ди. Того ж року завершено роботу над рома ном Хiба ревуть воли, як ясла повнi? Останнi роки життя виявилися надзвичайно важкими для Панаса Мирного: несприйняття ре волюцiï 1917 року, загибель двох синiв, голод, холод, хвороби усе це пiдiрвало здоровя письменника, проте вiн, як i ранiше, переймаєть ся розвитком нацiональноï культури; до остан нього дня ходить на службу, не кидає лiтератур ноï та громадськоï працi. Помер письменник 28 сiчня 1920 року. В украïнському лiтературному процесi кiнця XIX — початку XX ст. Панас Мирний посiдає одне з чiльних мiсць як видатний письменник-ре- алiст, автор першого психологiчного роману. Його лiтературний доробок мiстить вiршованi, драматичнi, прозовi твори та переклади. Дебютний вiрш Ук раïна, як i решта (кiлька десяткiв) поезiй не вiдзначалися анi оригi нальнiстю думки, анi досконалiстю версифiкацiï, анi свiжiстю образiв. 609 М ирнийпоет лише слiпо та досить незграбно наслiдував Т. Шевченка. Проте мотиви любовi до рiдного краю , бажання боротися за волю, правду та вiру народну, що вперше прозвучали у вiршi Украïна, стали визначальними для всiєï творчостi письменника. Зображення життя й працi, мрiй i сподiвань селян улювлгна тема Мирного-прозаïка (Хiба ревуть во ли, як ясла повнi?, Повiя). Уда вався вiн i до висвiтлення життя iнших верств населення рiзночин ноï iнтелiгенцiï пореформеноï доби, розмежування в ïï середовищi (Лихi люди). Проте, на вiдмiну вiд Iвана Нечул-Левицького, письменник не обмежився розкриттям соцiальних конфлiктiв i тенденцiй, обєктом ува ги для нього стала насамперед люди на а ïï неповторним, суб'єктивним сприйняттям свiту, зi своïми пережи ваннями та почуттями. Брати Руд- ченки вперше в украïнськiй лiтера турi дослiджують внутрiшнiй свiт героя, його психiчний стан. Найяск равiше це виявилося в соцiально-пси хологiчному романi Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

Панас Мирний Панас Якович Рудченко 1849-1920 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13754