Ознаки вигуку як особливоÏ частини мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13151


Вигуки не належать нi до повно значних, нi до службових частин мови. Вони можуть виконувати роль еквiвалентiв речення або супрово дити його, вказуючи на емоцiï, воле виявлення людини як реакцiю на навколишню дiйснiсть. Вiд повнозначних слiв вигуки вiД' рiзняються тим, що не мають лексич ного значення й граматичних ознак,8 вiд службових слiв тим, що не ВИКОНУ ють властивих ïм службових функДОи- Грама тика: морфологiя, синтаксис Вигуки слова незмiннi. Вони не мають морфологiчних ознак, прита манних повнозначним частинам мови (рiд, число, вiдтiнок, час, особа тощо). Морфологiчно вигуки нерозкладнi, не членуються на морфеми (у них не видiляються нi префiкси, нi суфiкси).

Ознаки вигуку як особливоÏ частини мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13151