Ознаки прикметника orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13048


1. Указує на ознаку предмета й вiдпо вiдає на питання який?
яка? яке? якi?
2. Змiнюються за родам и, числами та вiдмiнками: запрошений запрошена,
запро шене, запрошенi; запрошеного, запрошеному, запроше ного,
запрошеним, на запрошеному.
3. Узгоджуються з пояснюваним iмен ником у родi, числi та вiдмiнку:
засiяний лан, засiяна нива, засiяне поле.
4. У реченнi виступає: означенням Вдаль голубим и вiтрами Весни
за обрiй пливли. Радо мене зуст рiчала М амина виш ня в саду. Д.
Луценко. частиною складеного iменного присудка Чорна нiч iнкруст
ована нiж нiстю (Л. Костенко). Тепле повiтря було напоєне па
хощами запашних квiтiв (О. Гончар). Примiтка. Дiєприкметники
можуть пе реходити в iменники, тодi вони виконують синтаксичну роль
пiдмета i додатка. Бит ий небитого везе. Не питай ученого, а питай
бувалого (Нар. те.). Дiєприкметник разом iз залежни ми вiд
нього словами називають дiє прикметниковим зворотом.
Дiєприк метниковий зворот виконує в реченнi роль
поширеного означення: Настане день, обтяжений плодами. Не страшно
ïм нi слави, нi хули. Моï суцвiття, битi холодами, Ви
добру завязь все-таки дали. Л. Костенко. Дiєприкметниковий
зворот може стояти пiсля пояснюваного слова i перед ним. Якщо
стоïть пiсля по яснюваного слова, то в усному мовлен нi
видiляється паузою, а на письмi комою: Налитi пурпуром плоди
Звисають тяжко з вiт зелених. М. Рильський. I розкриває день
свою зелену книгу, Д руковану вночi хмаринами небес. А. Малишко.
Кожне дерево, зрубане на землi, пока зує, що щось природне
пiдтято вже i в людськiй душi (В. Пiдмогильний).

Ознаки прикметника orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13048