ОзначальнI прислIвники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13070


Якiснi (якiсно-означальнi) це якiсна характеристика дiï або стану. Вiдповiдають на питання як? Сюди належить найпоширенiша в мовi група прислiвникiв на -о, зрiдка на -е, якi походять вiд прикмет никiв або спiввiдноснi з ними: спокiйний спокiйно, холодний холодно, гарячий гаряче. Цi прислiвники пояснюють дiєсло ва, дiєприкметники, дiєприслiвники: вiтали врочисто, працювали су млiнно, зроблений прекрасно, боля че зiтхаючи. Примiтка. Якiсно-означальним є також прислiвник так: Я так люблю життя, що хотiв би прожити його до останньоï хвилини (Олександр Олесь). Кiлькiснi (кiлькiсно- означальнi) характеризують дiю, стан чи озна- УКРАÏНСЬКА МОВА ку з боку кiлькостi й мiри вияву. Вiд повiдають на питання скiльки? на скiльки? як багато? якою мiрою?: надзвичайно цiкаво, досить ак тивний, дуже уважний, трохи зди вований, повторив двiчi, утроє бiльше, знищити дотла, ледве встиг, набагато бiльше. Залежать вiд прикметникiв, дiє слiв, дiєприкметникiв, iнших при слiвникiв. Прислiвники способу дiï указу ють на те, яким способом вiдбуваєть ся дiя чи виявляється ознака. Вiдпо вiдають на питання як? яким спосо бом? яким чином? Читати по-латинi, простувати навмання, виставити напоказ, розмовляти втрьох, вивчити на память, сидiти навпочiпки, зро бити по-своєму, турбуватися по- батькiвськи, пропасти безвiсти. Прислiвники способу дiï утворю ються вiд iменникiв (гуртом, слi дом ) та iменних частин мови з прий менником (уголос, пiдряд, по-перше).

ОзначальнI прислIвники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13070