Ой Морозе, Морозенку orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13485


Ой Морозе, Морозенку (пiсня про Морозенка). Головний герой цiєï пiснi Морозенко має свого про тотипа. За походженням вiн не ук раïнець, а поляк, до того ж аристок рат, один з найбiльших магнатiв Речi Посполитоï, Станiслав Мрозовиць- кий, який жив на Подiллi. Спос терiгаючи за розкiшною украïнською природою, слухаючи украïнськi пiснi, мелодiйну мову, вiн полюбив народ цiєï землi. Зрiкся католицтва, 469 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА усiх своïх багатств, перейшов до пра вославя i в 1642 роцi подався на За порiжжя, записався до Сiчi рядовим козаком. А коли розпочалася Виз вольна вiйна украïнського народу пiд проводом гетьмана Богдана Хмель ницького, Морозенко (саме так вiн записався до курiнного реєстру) швидко став улюбленцем гетьмана, дослужився до звання полковника. У битвi пiд Збаражем (за iншими дже релами на Савур- Могилi) вiн заги нув смертю героя, а вдячна Украïна склала дивовижну пiсню про цю хо робру й справедливу людину. Згада на пiсня має сорок варiантiв. Образ Морозенка став узагальненим обра зом захисника Вiтчизни. В одних варiантах пiсень герой бореться з ляхами- панами, в iнших з тур ками, татарами, з турком-шведом чи просто з лихими ворогами. Композицiйно пiсня складається з трьох частин: битва Морозенка з ворогами; полон та катування героя; оплакування хороброго воïна, гли бока любов до нього. Загибель Морозенка завдала смут ку не тiльки матерi Морозисi, а й усiй Украïнi: Ой Морозе, Морозенку, Ти славний козаче, За тобою, Морозенку, Вся Вкраïна плаче. Для цiєï пiснi, як узагалi дЛя фольклору, характерна гiперболiза цiя сили, вiдваги воïнiв: Бились нашi козаченьки До ночi глухоï, Полягло наших чимало, А татар утроє. Шанобливе ставлення до народного героя пiдкреслюють епiтети слав ний, молодий, завзятий. Пiсня оспi вує красу й силу улюбленого героя, його хоробрiсть i молодецьку вiдвагу: Ой з-за гори та з-за кручi Буйне вiйсько виступає, Попереду Морозенко Сивим конем виграває.

Ой Морозе, Морозенку orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13485